วินัยมุข เป็นชื่อหนังสือที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงรจนาไว้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติพระวินัยให้สำเร็จประโยชน์

คณะสงฆ์ใช้หนังสือวินัยมุขป็นหลักสูตรสำหรับศึกษาวิชาวินัยของภิกษุสามเณรตลอดมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 เล่ม คือ

เล่ม 1 เป็นหลักสูตรนักธรรมตรี ว่าด้วยเรื่องสิกขาบทหรือศีล 227 ข้อของภิกษุ

เล่ม 2 เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นโท ว่าด้วยเรื่องกายบริหาร บริขาร นิสัย วัตร เป็นต้น

เล่ม 3 เป็นหลักสูตรนักธรรมเอก ว่าด้วยเรื่องสังฆกรรม สีมา กฐิน เป็นต้น

อ้างอิง

แก้