วิธีใช้:สอนคู่มือการเขียน/2


คู่มือการเขียน
สำหรับจัดรูปแบบ

แบ่งส่วนบทความ
ทำให้บทความอ่านง่าย

ภาพและอ้างอิง
ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ลิงก์
เย็บเล่มสารานุกรมวิกิพีเดีย

ความกลมกลืน
สิ่งสุดท้ายที่พึงระลึกถึง

สรุป
ทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านAn article with a table of contents block and an image near the start, then several sections

บทความควรประเดิมด้วยบทสรุปหัวข้อนั้น แล้วจึงนำผู้อ่านเข้าสู่รายละเอียด โดยแบ่งข้อความออกเป็นส่วน ๆ ภายใต้ชื่อที่จัดเป็นกลุ่ม


ส่วนนำ

ส่วนนำเป็นส่วนแรกที่อยู่บนสุดของบทความ อยู่ก่อนสารบัญและเหนือพาดหัว ประโยคแรกมักเป็นนิยามที่กระชับและระบุความสำคัญของเรื่อง ส่วนนำที่เหลือนำเสนอบริบทของบทความและสรุปใจความสำคัญ


ส่วนนำควรมีความยาว 1–4 ย่อหน้า และเป็นภาพรวมอย่างกระชับของบทความ (คือตัดเนื้อหาออกก็อ่านเข้าใจ) แต่ละประโยคในส่วนนำควรเน้นเพื่อสะท้อนความสำคัญของเรื่อง ควรเรียบเรียงอย่างชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจอ่านบทความเต็ม ร้อยแก้วที่เหลือของบทความให้สารสนเทศเพิ่มเติม


ส่วนและพาดหัว

บทความจัดระเบียบเป็นส่วนและส่วนย่อย โดยมีพาดหัวสั้น ๆ จะปรากฏอัตโนมัติในสารบัญ โดยทั่วไปส่วนที่มีความยาว 1–4 ย่อหน้าอ่านได้ง่ายที่สุด


พาดหัวลำดับที่ 1 เป็นชื่อบทความและสร้างอัตโนมัติ ดังนั้นพาดหัวอันแรกในบทความจึงต้องเป็นลำดับที่ 2 (==ลำดับที่ 2==) และส่วนย่อยเป็นลำดับที่ 3 (===ลำดับที่ 3===) ไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ไม่ควรข้ามลำดับ (เช่น ลำดับที่ 2 ไม่ควรต่อด้วยลำดับที่ 4)