วิธีใช้:ประวัติหน้า

หากคุณต้องการดูประวัติหน้า ให้ไปหน้า (ในตัวอย่างนี้คือ แมว) แล้วคลิกแถบ "ประวัติ" ในส่วนขวาบนของจอภาพ

ประวัติหน้า แสดงลำดับการเปลี่ยนแปลงบทความวิกิพีเดียหรือหน้าอื่นบนวิกิพีเดีย ทุกหน้าที่สามารถแก้ไขบนวิกิพีเดียมีประวัติหน้าร่วม (บางครั้งเรียก ประวัติรุ่น หรือ ประวัติการแก้ไข) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกแถบ "ประวัติ" บนสุดของหน้า

ประวัติหน้ามีรายการรุ่นก่อน ๆ ของหน้า รวมทั้งวันที่และเวลา (ใน UTC) ของการแก้ไขแต่ละครั้ง ชื่อผู้ใช้หรือเลขที่อยู่ไอพีที่แก้ไข และคำอธิบายอย่างย่อ ตัวอย่างเช่น ประวัติหน้าของหน้าวิธีใช้นี้แสดงให้เห็นว่า หน้านี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 และมีการเปลี่ยนแปลงสิบกว่าครั้งในช่วงหกปีที่ผ่านมา

การเรียกดูหน้าประวัติทำได้โดยกดปุ่ม "ประวัติ" ซึ่งอยู่ด้านบนสุดของแต่ละบทความ ตัวอย่างเช่น บทความเรื่อง จังหวัดเลย และ หน้าประวัติของบทความจังหวัดเลย เมื่อเลือกเข้าไป จะแสดงผลคล้ายดังรูป

การแก้ไขแต่ละครั้งจะแสดงในแต่ละแถว โดยแสดงถึง เวลาและวันที่ที่มีการแก้ไข ตามด้วยชื่อผู้ใช้ของผู้ที่แก้ไขบทความ ถ้าผู้แก้ไขไม่ได้ล็อกอิน หมายเลขไอพีของผู้แก้ไขจะถูกแสดงแทนที่ ถัดมาเป็นตัวเลขในวงเล็บจะแสดงถึงจำนวนไบต์ของข้อมูล (แสดงถึงจำนวนตัวอักษร โดยตัวอักษรภาษาไทยหนึ่งตัวจะมีขนาดเท่ากับ 3 ไบต์ และตัวอักษรละตินจะเท่ากับ 2 ไบต์) และด้านหลังจากตัวเลขในวงเล็บจะเป็นการสรุปการแก้ไข หากผู้แก้ไขได้ระบุไว้

เมื่อต้องการดูรุ่นแก้ไขใดนั้น สามารถเรียกดูได้ทุกรุ่นโดยกดที่ "วันที่" และหน้าของบทความนั้นจะแสดงขึ้นมา ณ เวลาที่แก้ไขนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2467 โดยมีพัฒนาการมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลำดับ ปัจจุบันมีหน่วยงานทำหน้าที่จัดการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย 5 คณะ 3 วิทยาลัย รวมทั้ง บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ ที่มีการจัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ มีหลักสูตรเปิดสอนมากกว่า 90 หลักสูตร

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่บริการการศึกษา จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในส่วนของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีที่ตั้งสำหรับจัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเริ่มจัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2543 ประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดหาที่ดิน ในท้องที่ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่ 109 ไร่ 6 ตารางวา มอบให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าใช้ประโยชน์เพื่อจัดการศึกษาและจัดตั้งวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2547 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรก ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลได้ออกกฎกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้ง “วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีที่ตั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้ปรับสถานภาพการบริหารขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน” อย่างเป็นทางการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ซึ่งมีส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย (1) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (2) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ (3) สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
       ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะมีอายุครบรอบ 100 ปี และเมืองแม่ฮ่องสอนจะมีอายุครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2567 ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของมหาวิทยาลัยฯ และ ครบรอบ 150 ปี ของเมืองแม่ฮ่องสอน และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามแผนที่บรรจุไว้ใน “แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน” ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบแผนฉบับดังกล่าวไว้แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ลูกหลานของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีโอกาสเรียนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งยังมีความขาดแคลนเป็นอย่างมาก และประการสำคัญเป็นการตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านการพยาบาลของประเทศชาติ ซึ่งจะทำให้นักเรียนจากต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความเป็นธรรมชาติและมีมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาอีกด้วย
       การดำเนินการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ริเริ่มขึ้นด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และมีการเข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมมีมติ “รับทราบและเห็นชอบการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน” จึงดำเนินการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ทำให้การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 (เป็นวันครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) นับเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ลำดับที่ 4 ที่มีที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทำการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ร่วมกับงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
       ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานั้น คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มีมติเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร (ครั้งที่ 1) ในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร (ครั้งที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณารับรองการเปิดสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งมีกำหนดเข้าตรวจประเมินฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 รวมทั้งยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนรับนักศึกษา จำนวน 80 คนต่อปี เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 รวมมีนักศึกษาในระบบตลอดหลักสูตร จำนวน 320 คน
สกรีนช็อตประวัติหน้า

แสดงการแก้ไขจากใหม่สุดเป็นเก่าสุด การแก้ไขหนึ่งครั้งจะใช้พื้นที่หนึ่งบรรทัดซึ่งแสดงเวลาและวันที่ ชื่อผู้ใช้หรือเลขที่อยู่ไอพีของผู้เขียน และความย่อการแก้ไข เช่นเดียวกับสารสนเทศวินิจฉัยอย่างอื่น

ฟังก์ชันของหน้านี้ เช่น

 1. มีการเน้นแถบ "ประวัติ" และมีการเติม "ประวัติหน้า" นำหน้าชื่อเรื่อง สังเกตว่าคุณไม่สามารถโยงมาชื่อหน้าขยายนี้ได้ หากต้องการโยงมายังหน้าประวัติ ให้คัดลอกยูอาร์แอลจากแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์เมื่อคุณชมหน้าประวัติ แล้ววางระหว่างวงเล็บเหลี่ยมเดี่ยว (รูปแบบลิงก์ภายนอก)
 2. เขตข้อมูลปีและเดือนทำให้โดดอย่างรวดเร็วเมื่อหน้านั้นมีรุ่นจำนวนมาก เมื่อกรอกปี และเลือกเดือน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ให้คลิกปุ่ม ไป ที่อยู่ขวามือ
 3. "ตัวกรองป้ายระบุ" จำกัดการแสดงผลให้แสดงเฉพาะการแก้ไขที่ถูกติดป้ายระบุด้วยตัวกรองการแก้ไข ตัวอย่างเช่น สามารถใส่ "mw-replace" ที่นี่ หลังกรอกชื่อป้ายระบุแล้ว คลิกปุ่ม "ไป" ด้านขวามือ
 4. กล่องเลือก "เฉพาะรุ่นที่ถูกลบ" จะแสดงให้เฉพาะผู้ดูแลระบบและผู้ที่มี[[WP:UAL|สิทธิผู้ใช้] deletedhistory โดยจะแสดงรุ่นแก้ไขของหน้าที่ถูกลบ
 5. บรรทัดลิงก์ไปยังเครื่องมือภายนอก[note 1] เครื่องมือที่ใช้ได้แตกต่างกันไปแต่ละวิกิ บรรทัดนี้สร้างจาก MediaWiki:Histlegend ซึ่งเฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้
 6. ลิงก์เหล่านี้นำคุณไปยังการแก้ไขล่าสุด (ล่าสุด) การแก้ไขเก่าสุด (เก่าสุด) หรือหน้าการแก้ไขถัดไปหรือก่อนหน้า (ใหม่กว่า n / เก่ากว่า n) หมายเหตุว่าข้อความสีดำในวงเล็บจะกลายเป็นลิงก์เมื่อสามารถใช้ได้
 7. จำนวนสีน้ำเงินแสดงจำนวนการแก้ไขที่แสดงในหน้า - 20, 50, 100, 250 หรือ 500 จำนวนที่มากขึ้นจะเพิ่มความยาวแต่ลดจำนวนหน้า จำนวนที่คุณเลือกจะแทนที่ n ในลิงก์ไปยังหน้าก่อนหน้าหรือถัดไป เช่น (ใหม่กว่า 100 / เก่ากว่า 100)

 1. (ป) นำคุณไปยังหน้าผลต่าง แสดงความแตกต่างระหว่างการแก้ไขนั้นกับรุ่นปัจจุบัน รุ่นปัจจุบันจะปรากฏอยู่ล่างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คุณสามารถดูว่าหน้านั้นปัจจุบันเรนเดอร์อย่างไร
 2. (ก) นำคุณไปยังหน้าผลต่างที่แสดงการเปลี่ยนแปลงระหว่างการแก้ไขนั้นกับรุ่นก่อนหน้า รุ่นล่าสุด (รุ่นที่อยู่บรรทัดเดียวกับ "ก" ที่คุณคลิก) จะปรากฏอยู่ใต้การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คุณดูว่าหน้านั้นเรนเดอร์อย่างไร
 3. ปุ่มวิทยุสองสดมภ์สามารถใช้เพื่อเลือกสองรุ่นใด ๆ ของหน้าได้ การเลือกปัจจุบันทำเครื่องหมายด้วยพื้นหลังพิเศษ มีการเลือกรุ่นล่าสุดสองรุ่นโดยปริยายเมื่อคุณชมประวัติครั้งแรก (จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดจึงมีกรอบและมีพื้นหลังต่างจากลิงก์อื่น) สมมติว่าคุณต้องการเปรียบเทียบรุ่นที่สอดคล้องกับเลข 10 และ 11 ในภาพ ขั้นแรก ให้คลิกปุ่มวิทยุซ้ายถัดจากเลข 11 ปุ่มสดมภ์ขวาจะกรอกไปไกลถึงเลข 11 แล้วคลิกปุ่มขวาถัดกับเลข 10 แล้วสุดท้ายคลิก "เปรียบเทียบรุ่นที่เลือก" ซึ่งจะนำคุณไปยังหน้าผลต่างระหว่างการเปลี่ยนแลปงระหว่างสองรุ่น รุ่นล่าสุด (ในกรณีเลข 10) จะปรากฏอยู่ใต้การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คุณดูว่าหน้านั้นเรนเดอร์อย่างไร
 4. ตรงนี้เป็นเวลาและวันที่ของการแก้ไข เวลาอยู่ใน UTC โดยปริยาย ณ วิกิพีเดียภาษาไทย ผู้ใช้ลงทะเบียนสามารถเลือกรูปแบบวันที่และเขตเวลาที่ Special:Preferences#mw-prefsection-rendering วันที่และเวลามีลิงก์ไปยังหน้ารุ่นนั้น ฉะนั้นบรรทัดแรกจะโยงไปยังรุ่นซึ่งเป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่กำลังโหลดประวัติรุ่นแก้ไขนี้ ฉะนั้นผลลัพธ์จึงอาจแตกต่างจากการตามลิงก์ไปยังหน้าที่อยู่ขอบรุ่นปัจจุบัน แม้หน้านั้นไม่มีการเปลี่ยนระหว่างนั้น แต่ แม่แบบ:Msg ก็ยังปรากฏ
 5. ชื่อผู้ใช้หรือไอพีของผู้เขียนปรากฏที่นี่
 6. ย่อมาจาก การแก้ไขเล็กน้อย
 7. ขนาดของหน้าหน่วยเป็นไบต์ (ประมาณ 3 ไบต์ต่ออักขระไทย 1 ตัว และ 1 ไบต์ต่ออักขระละติน 1 ตัว)
 8. ผลต่างจนาดระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นก่อน จำนวนสีเขียวพร้อมเครื่องหมายบวก (+1,864) บ่งชี้ว่าการแก้ไขนั้นเพิ่มเนื้อหาเท่านี้หน่วยเป็นไบต์ ส่วนจำนวนสีแดงพร้อมเครื่องหมายลบ (-29) บ่งชี้ว่ามีการลบเนื้อหา
 9. นี่คือความย่อการแก้ไข เป็นข้อความที่ผู้ใช้เขียนในกล่องความย่อการแก้ไข (ใต้กล่องแก้ไข)
 10. ความย่อการแก้ไขนี้เริ่มต้นด้วยลิงก์ลูกศรและข้อความสีเทา หมายความว่า ผู้ใช้แก้ไขเฉพาะส่วนหนึ่งของหน้า (ดังชื่อในข้อความสีเทา) ข้อความนี้มีการเพิ่มอัตโนมัติเมื่อคุณแก้ไขส่วนหนึ่ง ลิงก์ลูกศรไปยังส่วนนั้นของหน้ารุ่นปัจจุบัน ไม่ใช่รุ่นที่คลิกลูกศรนั้น ผู้ใช้สามารถเพิ่มความย่อการแก้ไขมาตรฐานได้ โดยจะปรากฏเป็นข้อความสีดำ

สิ่งที่ไม่ปรากฏในการแก้ไขนี้

 • การแก้ไขบางครั้งมีการติดป้ายะรุบอัตโนมัติด้วยตัวกรองการแก้ไข (ตัวอย่าง (ป้ายระบุ: references removed)) ป้ายระบุใด ๆ ที่มีการติดหลังความย่อการแก้ไข ป้ายะรบุไม่สามารถเพิ่มหรือลบด้วยมือ และเจตนาช่วยผู้เขียนให้ระบุการแก้ไขที่อาจเป็นปัญหาเพื่อตรวจสอบ แต่ไม่ได้ "พิสูจน์" ว่าการแก้ไขนั้นมีปัญหา
 • คุณสามารถขอบคุณผู้ใช้สำหรับการแก้ไขของเขาได้โดยคลิกลิงก์ "ขอบคุณ"
 • ในบางกรณีที่พบน้อย ประวัติหน้าทั้งหมดหรือบางส่วนอาจแสดงด้วยสีเทาแล้วมีขีดนอนฆ่า หมายความว่า สารสนเทศนี้ถูกผู้ดูแลระบบซ่อนไว้จากสาธารณะ


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "note" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="note"/> ที่สอดคล้องกัน