วิทยาศาสตร์การประมง

วิทยาศาสตร์การประมง (อังกฤษ: Fisheries science) เป็นสาขาวิชาว่าด้วยการจัดการและความเข้าใจด้านการประมง ซึ่งประกอบด้วยหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาด้านสมุทรศาสตร์ ชีววิทยาทางทะเล การอนุรักษ์ทางทะเล นิเวศวิทยา พลศาสตร์ประชากร เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ หรือในสาขาใหม่ที่เกิดขึ้น อย่างเช่น เศรษฐศาสตร์เชิงชีววิทยา

วิทยาศาสตร์การประมง เป็นสาขาวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัย ที่อาจเจาะจงเฉพาะในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก บางมหาวิทยาลัยมีภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมงโดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร์การประมง เริ่มมีมาราวปี ค.ศ. 1890 ในสาขาวิชาที่ผสมผสานระหว่างสาขาสัตววิทยากับสถิติ แต่ประยุกต์ในรูปแบบและการใช้งานใหม่[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Hart, Paul J B and Reynolds, John D (2002) Handbook of Fish Biology and Fisheries, Chapter 1, The human dimensions of fisheries science. Blackwell Publishing. ISBN 0-632-06482-X