วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อังกฤษ: Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University) เป็นสถาบันแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ที่สังกัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 21 ของประเทศไทย และเป็นสถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Chulabhorn International College of Medicine,
Thammasat University
สถาปนา28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (11 ปี)
คณบดีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อดิศว์ ทัศณรงค์
ที่อยู่
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เว็บไซต์http://www.cicm.tu.ac.th/

ประวัติ

แก้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อรองรับการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลักในการจัดการศึกษา โดยได้มีการตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในส่วนของการเรียนจะเพิ่มเติมในเรื่องของภาษา โดยชั้นปีที่ 1 จะศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปตามระบบทวิภาค ชั้นปีที่ 2 – 3 เป็นการศึกษาเป็นหน่วยการเรียน เป็นการศึกษาที่บูรณาการเนื้อหาวิชาหลายวิชาเข้าด้วยกัน โดยใช้ปัญหาทางการแพทย์เป็นหลัก ส่วนชั้นปีที่ 4 – 6 เป็นการศึกษาชั้นคลินิกตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยใช้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลหลักในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้นักศึกษาใช้เวลาช่วงการศึกษาวิชาเลือกไปฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลต่างประเทศ

ทำเนียบคณบดี

แก้
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา พ.ศ. 2555 – 2561
2 ศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา

แก้

ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการพิเศษทั้งหมดโดยจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักโดยเปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้[1]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคลินิก

หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์บรูณาการ (หลักสูตรควบปริญญาโท–เอก)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (หลักสูตรควบปริญญาโท–เอก)
 • สาขาวิชาตจวิทยา
 • สาขาวิชาพฤฒาวิทยาสังคม (SGLM)
 • สาขาวิชาเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ (SGLM)

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์บรูณาการ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก

สถาบันร่วมผลิตแพทย์

แก้
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-08. สืบค้นเมื่อ 2017-05-25.
 2. https://ict.tu.ac.th/