วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Chulabhorn International College of Medicine : Thammasat University) เป็นสถาบันแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ที่สังกัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 21 ของประเทศไทย และเป็นสถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
200px
ชื่ออังกฤษChulabhorn International College of Medicine
Thammasat University
ที่อยู่เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วันก่อตั้ง28 สิงหาคม พ.ศ. 2555
คณบดีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อดิศว์ ทัศณรงค์
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เว็บไซต์http://www.cicm.tu.ac.th/

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อรองรับการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลักในการจัดการศึกษา โดยได้มีการตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในส่วนของการเรียนจะเพิ่มเติมในเรื่องของภาษา โดยชั้นปีที่ 1 จะศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปตามระบบทวิภาค ชั้นปีที่ 2-3 เป็นการศึกษาเป็นหน่วยการเรียน เป็นการศึกษาที่บูรณาการเนื้อหาวิชาหลายวิชาเข้าด้วยกัน โดยใช้ปัญหาทางการแพทย์เป็นหลัก ส่วนชั้นปีที่ 4 – 6 เป็นการศึกษาชั้นคลินิกตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยใช้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลหลักในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้นักศึกษาใช้เวลาช่วงการศึกษาวิชาเลือกไปฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลต่างประเทศ

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา 2555 - 2561
2 ศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์ 2561-ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการพิเศษทั้งหมดโดยจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักโดยเปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้[1]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีคลินิก

หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์บรูณาการ (หลักสูตรควบปริญญาโท-เอก)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (หลักสูตรควบปริญญาโท-เอก)
  • สาขาวิชาตจวิทยา
  • สาขาวิชาพฤฒาวิทยาสังคม (SGLM)
  • สาขาวิชาเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ (SGLM)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์บรูณาการ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก

สถาบันร่วมผลิตแพทย์แก้ไข

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.cicm.tu.ac.th/index1.php