วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)

(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยศรีอีสาน)

วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ) (เดิมชื่อ วิทยาลัยคณาสวัสดิ์) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2522 ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว โดยการถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง เมื่อพ.ศ. 2533[1]

วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)
สถาปนาพ.ศ. 2522
ประเภทเอกชน

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ให้ก่อตั้งได้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 โดยมีจิรศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ชาวจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ปัญญา ปุยเปีย อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามและเป็นอธิการบดีคนแรก วิทยาลัยศรีอีสานเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของภาคอีสาน

หลังจากมีเกิดปัญหาวนการบริหารจัดการทรัพย์สินขึ้น ทบวงมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งที่ 19/2530 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530 และคำสั่งที่ 20/2530 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าควบคุมวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ ตามความในมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน พ.ศ. 2522 และแต่งตั้ง ดร. กวี อิศรวรรณ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีแทนนางนิตยา ศรีปัดถา อธิการบดีคนเดิมที่ต้องพ้นจากหน้าที่ตามความในมาตรานี้ จนในที่สุดจึงได้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง

หลักสูตรแก้ไข

วิทยาลัยศรีอีสาน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 คณะ 10 หลักสูตร ได้แก่

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 • สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
 • สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • คณะนิติศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • สาขานิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการบัญชี
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาคณิตศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • สาขาประวัติศาสตร์
 • สาขาภาษาไทย
 • สาขาภาษาอังกฤษ

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 คณะ 4 หลักสูตร ได้แก่

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาพืชไร่
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการบัญชี
 • สาชาการเลขานุการ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข