วิทยาลัยพณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยพณิชยการบางนา)

วิทยาลัยพณิชยการบางนา (ภาษาอังกฤษ Bangna commercial college) เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่[1][2] สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดการเรียนการสอน 3 ระดับคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) โดยจัดการเรียนการสอน 2 ระบบคือระบบปกติ และระบบทวิภาคี

วิทยาลัยพณิชยการบางนา
Bangna commercial college
ตราวิทยาลัยพณิชยการบางนา
ชื่อย่อพ.น.
คติพจน์ผู้นำการผลิตบุคลากรวิชาชีพและสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
สถาปนา22 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
ประเภทวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ตั้งเลขที่ 22 ซอยบางนา-ตราด 1 ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์วพณ.บางนา

ประวัติวิทยาลัยแก้ไข

วิทยาลัยพณิชยการบางนาเปิดการเรียนการสอนในสาขาพาณิชยกรรม ก่อตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2513 โดยเมื่อก่อตั้งมีชื่อว่า "โรงเรียนพณิชยการบางนา" สังกัดกรมอาชีวศึกษา โดยคุณบุญนาค-คุณสุเทพ รุ่งแสง  คุณบุญรอด-คุณเหรียญ รุ่งเรือง คุณเพิ่ม คุณละออ  รุ่งเรือง ได้พร้อมใจกันบริจาคที่ดินที่แขวงบางนา  เขตบางนาเป็นจำนวนเนื้อที่ 11 ไร่ 23 ตารางวา ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างโรงเรียนพณิชยการบางนา โดยในวันที่ก่อตั้งอาคารเรียนยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงต้องใช้สถานที่สมาคมนักเรียนเก่าพณิชยการในบริเวณโรงเรียนพณิชยการพระนครในการมอบตัวนักเรียน จนกระทั่งวันที่ 10 มิถุนายน 2513 ดร.ไพศาลย์  จามรมาน ได้แต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก[3]

วันที่ 4 มิถุนายน 2517 โรงเรียนพณิชยการบางนาได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยพณิชยการบางนา ในโอกาสที่ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย คุณบุญนาค-คุณสุเทพ รุ่งแสง ได้มอบที่ดินให้แก่วิทยาลัยฯ อีก 4 ไร่ โดยมอบให้คุณชนะ รุ่งแสง(บุตร) เป็นผู้ดำเนินการ[3]


ต้นไม้ประจำวิทยาลัยแก้ไข

 
ดอกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่บานและร่วงหล่นในช่วงต้นปี

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยพณิชยการบางนาคือต้นชมพูพันธุ์ทิพย์[4] โดยเมื่อเข้าฤดูหนาวดอกของต้นชมพูพันธุ์ทิพย์จะเริ่มบานและร่วงหล่นในช่วงต้นปี ครูอาวุโสและศิษย์เก่าหลายท่านใช้เป็นสัญญาณของการจากลาเนื่องจากใกล้ถึงเวลาที่นักเรียน-นักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายใกล้จะสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรแก้ไข

วิทยาลัยพณิชยการบางนาเปิดการเรียนการสอน 3 หลักสูตรคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)แก้ไข

ประเภทวิชาพาณิชยรรมแก้ไข

 1. สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานการบัญชี (MEP)
 3. สาขางานการขาย
 4. สาขางานการเลขานุการ
 5. สาขางานคอมพิวเตอร์
 6. สาขางานภาษาต่างประเทศ  (อังกฤษ)
 7. สาขางานภาษาต่างประเทศ  (จีน)
 8. สาขางานภาษาต่างประเทศ  (MEP)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแก้ไข

 1. สาขาวิชาการโรงแรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)แก้ไข

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจแก้ไข

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแก้ไข

 1. สาขาวิชาการโรงแรม
 2. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก้ไข

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)แก้ไข

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจแก้ไข

 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

อาคารสถานที่แก้ไข

วิทยาลัยพณิชยการบางนามีอาคารเรียนและอาคารสำนักงานจำนวน 8 หลัง[5]

ที่ หมายเลขอาคาร ชื่ออาคาร การใช้งาน
1 อาคาร 1 อาคารสุกิจ นิมมานเหมิทร์ อาคารสำนักอำนวยการ สำนักงาน ห้องเรียนดนตรีไทย และห้องอินเทอร์เน็ต
2 อาคาร 2 อาคารรุ่งเรือง ห้องประชุมศรีนครินทร์ อาคารเรียน
3 อาคาร 3 อาคารรุ่งแสง อาคารเรียนรวม (ทฤษฎี)
4 อาคาร 5 อาคารชนะ รุ่งแสง อาคารพลศึกษา (โรงยิม)
5 อาคาร 6 อาคารสำนักงาน ห้องเรียนปริญญาตรี และห้องเรียนสาขาการจัดการโลจิสติกส์
6 อาคาร 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๓๕ อาคารเรียนสาขาการตลาด สาขาการบัญชี และสาขาการเลขานุการ
7 อาคาร 8 เฉลิมพระเกียรติ 2535 โรงอาหาร และหอประชุม
8 อาคาร 9 อาคารสุเทพ-รุ่งแสง อาคารเรียนสาขาค้าปลีก สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และห้องสมุด

อาคาร 4 ได้ถูกเรื้อถอนไปเนื้องจากตรวจพบรอยร้าวที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ ช่างแต่งหน้าดารา

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/29344-4318.pdf
 2. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา http://www.bncc.ac.th/wp/นักเรียน-นักศึกษา/
 3. 3.0 3.1 ประวัติทยาลัยพณิชยการบางนา http://www.bncc.ac.th/wp/ประวัติวิทยาลัย/
 4. เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 https://drive.google.com/file/d/1fWnrJNmoyd-14BuMKXngrJYaiGlW1Ow2/view
 5. แผนผังวิทยาลัยพณิชยการบางนา http://www.bncc.ac.th/wp/wp-content/uploads/2018/12/23178_17090516164852.jpg