วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/การตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์


การตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์แก้ไข

  1. ปิดการเสนอว่าผ่านได้เมื่อผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (อาจรอข้อเสนอแนะเพิ่มอีกเล็กน้อย)
  2. ระยะเวลาการปรับปรุงแล้วแต่ผู้เขียนกับผู้ทบทวนหลักตกลงกัน
  3. หากไม่มีการตอบสนองเพียงพอโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 7 วันให้ปิดอภิปรายเป็นไม่ผ่าน
  4. ผู้ใช้มีบัญชีทุกคนร่วมเสนอแนะและทบทวนได้ ผู้ทบทวนหลักขอให้ทำความเข้าใจเกณฑ์ให้ดี
  5. ผู้เขียนหลักไม่ควรทบทวนงานของตนเอง ผู้เสนอแนะอาจช่วยแก้ไขได้แต่ไม่ควรมากเกินไป
เสนอชื่อโดย Horus (พูดคุย)

รายการตรวจแก้ไข

เกณฑ์บทความคัดสรร ผลการประเมิน
1ก) เขียนอย่างดี  
1ข) ครอบคลุม  
1ค) ค้นคว้าเป็นอย่างดี  
1ง) เป็นกลาง  
1จ) มีเสถียรภาพ  
2ก) ส่วนนำ  
2ข) โครงสร้างเหมาะสม  
2ค) การอ้างอิงอย่างเหมาะสม  
3) สื่อ  
4) ความยาว  

ผู้ทบทวนหลัก: (ลงชื่อผู้ทบทวนหลักที่นี่)

เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข