วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/9 มิถุนายน

9 มิถุนายน: วันอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ดูเพิ่ม: 8 มิถุนายน9 มิถุนายน10 มิถุนายน