วิกิพีเดีย:บทความเสียง

ในหน้าบทความเสียงนี้ เป็นไฟล์เสียงสำหรับบทความในวิกิพีเดียที่อาสาสมัครร่วมกันอ่านบทความนั้นแล้วเผยแพร่และแบ่งปัน บทความเสียงทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงการวิกิบทความเสียง

เนื่องจากไฟล์เสียงทั้งหมดอยู่ในสกุล ogg ดูวิธีใช้ได้ที่ วิธีใช้สื่อ สำหรับบทความที่ต้องการร้องขอให้มีบทความเสียง จะอยู่ที่หน้า หมวดหมู่:บทความเสียงที่มีการร้องขอ สำหรับรายละเอียดทั้งหมด ดูที่ โครงการวิกิบทความเสียง

บทความที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้

  • บทความที่มีเครื่องหมาย บทความคัดสรร เป็นบทความคัดสรร ณ เวลาที่บันทึก
  • บทความที่มีเครื่องหมาย เป็นบทความคุณภาพ ณ เวลาที่บันทึก
  • บทความที่มีตัวหนาเป็นบทความคัดสรร และได้ปรากฎลิงก์ไฟล์เสียงอยู่ที่หน้าหลัก

ศิลปะ สถาปัตยกรรม และโบราณสถาน แก้

ชีววิทยาและการแพทย์ แก้

เคมี แก้

วัฒนธรรมและสังคม แก้

องค์การ แก้

การศึกษา แก้

เศรษฐศาสตร์ แก้

อาหารและเครื่องดื่ม แก้

ภูมิศาสตร์และสถานที่ต่าง ๆ แก้

ธรณีวิทยาและฟิสิกส์ แก้

ประวัติศาสตร์ แก้

ภาษาและภาษาศาสตร์ แก้

อักษร แก้

  • (25 กันยายน 2560)
  • (25 กันยายน 2560)

กฎหมาย แก้

วรรณกรรม แก้

คณิตศาสตร์ แก้

สื่อ แก้

ดนตรี แก้

ปรัชญา แก้

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ แก้

ดาราศาสตร์ แก้

การเมืองและรัฐบาล แก้

จิตวิทยา แก้

ศาสนาและความเชื่อ แก้

ราชวงศ์ แก้

กีฬาและเกมการละเล่น แก้

เทคโนโลยี แก้

การขนส่ง แก้

สงคราม แก้

บุคคล แก้

หน้าโครงการวิกิพีเดีย แก้

  บทความเสียง เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน