วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2556

การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ 2556

สถานะ

 • ขณะนี้หมดเวลาการเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งนับคะแนน และประกาศผลแล้ว หน้าลงคะแนนถูกล็อกไม่ให้แก้ไขอีกและเก็บไว้เป็นประวัติอ้างอิง
ปัจจุบันเป็นเวลา 03:40 น. วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 (ล้างเซิร์ฟเวอร์แคช)


การเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2556 เป็นการเลือกตั้งเพื่อเลือกคณะอนุญาโตตุลาการของวิกิพีเดียภาษาไทยครั้งที่สอง กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กระบวนการเลือกตั้งแก้ไข

ลำดับเวลาแก้ไข

 1. ช่วงเสนอชื่อ (1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน) → ผู้ใช้นั้นสามารถเสนอชื่อตนเองได้ และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  (ก) มีชื่อเสียงดีและไม่ถูกปิดกั้นหรือห้ามจากวิกิพีเดียภาษาไทย
  (ข) เป็นไปตามเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิวิกิมีเดีย และต้องระบุตัวตนกับมูลนิธิหากได้รับเลือกตั้ง
  (ค) เปิดเผยบัญชีผู้ใช้อื่นใดที่ตนมีในแถลงการเสนอชื่อของตนนั้น
 2. ช่วงการเลือกตั้ง (1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม) → ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกตั้งผู้สมัครเลือกตั้งได้ผ่านทางหน้าอภิปรายการสมัครของผู้สมัครแต่ละคน ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  (ก) มีบัญชีผู้ใช้ลงทะเบียนและมีการแก้ไขอย่างน้อย 150 ครั้งในเนมสเปซหลักจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และ
  (ข) ไม่ถูกสกัดกั้นขณะช่วงที่ลงคะแนนนั้น
 3. ช่วงนับคะแนนและประกาศผล (ทันทีหลังหมดเขตเลือกตั้ง) → กรรมการการเลือกตั้งนับคะแนนและนับยอด

บุคลากรแก้ไข

มีผู้เขียนสองกลุ่มเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้

 1. กรรมการการเลือกตั้ง - ผู้เขียนที่เลือกตนเองเพื่อจัดระเบียบการเลือกตั้ง (ดูรายชื่อ ที่นี่)
 2. อาสาสมัคร/ผู้สังเกตการณ์ - ผู้เขียนซึ่งอาสาสังเกตความเรียบร้อยและดูแลการก่อกวน

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

หลังช่วงเลือกตั้ง ผู้นับคะแนนตรวจสอบเสียง และเปิดเผยยอดผลการเลือกตั้ง ตัวเลขยอดนี้ลำดับผู้สมัครตามระดับการสนับสนุน นิยามโดยจำนวนเสียงสนับสนุนผู้สมัครนั้นหารด้วยเสียงทั้งหมดที่ออกให้แก่ผู้สมัครนั้น ("งดออกเสียง" ไม่นับ)

บัดนี้ กรรมการการเลือกตั้งได้นับรวมคะแนนเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการดังนี้

ผู้สมัคร สนับสนุน[1] งดออกเสียง[2] คัดค้าน สุทธิ[3] ร้อยละ[4] ผล
B20180 22 1 1 21 95.65 วาระสองปี
Octahedron80 23 2 1 22 95.83 วาระสองปี
Tinuviel 24 0 0 24 100.00 วาระสองปี
 1. ไม่นับคะแนนเสียงที่เสีย
 2. คือจำนวนผู้ออกเสียงเป็นกลางทั้งหมดที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์การเลือกตั้ง
 3. สุทธิ = สนับสนุน - คัดค้าน
 4. ร้อยละคำนวณจาก (สนับสนุน / (สนับสนุน + คัดค้าน)) คูณด้วย 100

ประกาศเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลการเลือกตั้งรับรองโดย
 1. --∫G′(∞)dx 21:20, 3 มกราคม 2557 (ICT)
 2. --Taweethaも (พูดคุย) 15:20, 4 มกราคม 2557 (ICT)
 3. --Pongsak ksm (พูดคุย) 23:38, 5 มกราคม 2557 (ICT)

ประชาคมเป็นผู้แต่งตั้งผู้สมัครให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในคณะอนุญาโตตุลาการโดยดูจากยอด

โดยพิจารณาว่าผู้สมัครทั้งหมดผ่านเกณฑ์การแต่งตั้ง และจะได้รายงานตัวต่อมูลนิธิต่อไป เพื่อรับรองการเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้คุณ Octahedron80, B20180, และ Tinuviel ดำรงตำแหน่งอนุญาโตตุลาการเป็นวาระสองปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ข้อเสนอแก้ไขนโยบายที่ได้รับการอภิปรายมาพร้อมกันนี้ จะได้นำไปพิจารณาเป็นการภายในโดยอาศัยแนวทางที่ประชาคมได้วางไว้ต่อไป

ข้าพเจ้าขอให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมแห่งอนุญาโตตุลาการ และอย่างมุมานะจนสะสางกรณีพิพาทสำเร็จ ตลอดจนไม่ขลาดต่ออุปสรรคทั้งปวง

ลงชื่อ
 1. --∫G′(∞)dx 21:20, 3 มกราคม 2557 (ICT)
 2. --Taweethaも (พูดคุย) 15:20, 4 มกราคม 2557 (ICT)
 3. --Pongsak ksm (พูดคุย) 23:38, 5 มกราคม 2557 (ICT)
การรายงานตัวต่อมูลนิธิ
 1. ผู้สมัครสองท่านเคยรายงานแล้ว ไม่ต้องทำซ้ำอีก ดู วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/รายงานตัวต่อมูลนิธิฯ
 2. ได้ประสานงานให้ คุณ Tinuviel ดำเนินการสำเร็จแล้ว เมื่อ 10 มกราคม 2557 [1]

--Taweethaも (พูดคุย) 00:35, 19 มกราคม 2557 (ICT)