วาคอม (Wacom) (ญี่ปุ่น: ワコムโรมาจิWakomu) เป็นชื่อผลิตภัณฑ์กราฟิกส์แท็บเล็ต เป็นอุปกรณ์ใช้ในการสั่งการณ์เครื่องประมวลผล ทำหน้าที่เหมือนเม้าส์ มีลักษณะเป็นปากกา วาคอมมีสำนักงานใหญ่ที่นครคาโซะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น วาคอมเป็นแทบเล็ตที่นิยมมากที่สุดในบรรดาแทบเล็ตทั้งหมด โดยมีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นแทบเล็ตไร้สาย