วันขึ้นปีใหม่เดิม

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

วันขึ้นปีใหม่เดิมหรือวันขึ้นปีใหม่ออร์โธด็อกซ์ เป็นวันหยุดอย่างไม่เป็นทางการตามประเพณีออร์โธด็อกซ์ โดยเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจูเลียน ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ 21 วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่ 14 มกราคมของปฏิทินเกรโกเรียน