วัดโพธิ์ธาตุ

วัดโพธิ์ธาตุ ตั้งอยู่ที่ บ้านชุมแพ หมุ่ที่ 10 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เดิมชื่อ วัดธาตุ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 68 ตารางวา น.ส. 3 ก. เลขที่ 560 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 3 เส้น 1 วา 3 ศอก จดถนนดอนกู่ ทิศใต้ประมาณ 3 เส้น จดถนนเพียแก้ว ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น 17 วา 2 ศอก จดถนนราษฎร์บำรุง ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 3 วา จดถนนโพธิ์ธาตุ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 560 โฉนดที่ดิน เลขที่ 967 และ ส.ค. 1 เลขที่ 154 อาคารเสนาสนะประกอบด้วยพระอุโบสถ กว้าง 8.20 เมตร ยาว 23.10 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ 2519 ศาลาการเปรียญ กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ 2503 กุฎิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง และศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน 2 หลัง สร้างด้วยคอนกรีต ปูชนียวัตถุมีพระประธานในพระอุโบสถหล่อดด้วยทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 1.50 เมตร สูง 2 เมตร ปางมารวิชัย ศิลปะแบบสุโขทัย พระพุทธรูปพระนาคปรก 2 องค์ พระพุทธรูปบูชา นามว่า หลวงพ่อโพธิ์ธาตุ 2 องค์ พระพุทธรูปไม้ สูงประมาณ 1 เมตร และพระธาตุ 2 องค์

วัดโพธิ์ธาตุ
ชื่อสามัญวัดโพธิ์ธาตุ
ที่ตั้งบ้านชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
นิกายมหานิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาสพระมงคลธรรมภาณี (ป.สามัญ)
จุดสนใจสักการะพระพุทธรูปพระนาคปรก
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ปัจจุบันมี พระมงคลธรรมภาณี (ป.สามัญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสีชมพู เป็นเจ้าอาวาส

ศาสนวัตถุแก้ไข

  1. อุโบสถ กว้าง 8.20 เมตร ยาว 23.10 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ 2519
  2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2503
  3. กุฎิสงฆ์ 5 หลัง

ลำดับเจ้าอาวาสแก้ไข

ลำดับเจ้าอาวาสวัดวัดโพธิ์ธาตุ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
ท่านญาครูหงส์ หงฺสเตโช พ.ศ. ๒๒๒๑ พ.ศ. ๒๒๔๘
พระอาจารย์ชาลี อมโร พ.ศ. ๒๒๔๘ พ.ศ. ๒๒๖๑
พระอาจารย์วันทา วนฺทจิตฺโต พ.ศ. ๒๒๖๑ พ.ศ. ๒๒๗๘
พระอาจารย์คล้อย (ฮ้อย) วินยธโร พ.ศ. ๒๒๗๘ พ.ศ. ๒๒๙๖
พระอาจารย์พุทธา พุทฺธเสฏฺโฐ พ.ศ. ๒๒๙๖ พ.ศ. ๒๓๑๓
พระอาจารย์จันดี จนฺทโสภโณ พ.ศ. ๒๓๑๓ พ.ศ. ๒๓๓๒
พระประแดงจันดี จนฺทปุญฺโญ พ.ศ. ๒๓๓๒ พ.ศ. ๒๓๕๒
พระอาจารย์คำมี อภิปุญฺโญ (ล่ามสมบัติ) พ.ศ. ๒๓๕๒ พ.ศ. ๒๓๖๙
พระอาจารย์หนู สุทฺธสีโล (เวียงเหล็ก) พ.ศ. ๒๓๖๙ พ.ศ. ๒๓๘๒
๑๐ พระอาจารย์คำดี สุวณฺโณ (ทองล้น) พ.ศ. ๒๓๘๒ พ.ศ. ๒๓๙๙
๑๑ พระประแดงมูล กตปุญฺโญ (โม้แก้ว) พ.ศ. ๒๓๙๙ พ.ศ. ๒๔๑๖
๑๒ พระอาจารย์สิงห์ จนฺทสาโร (จันทร์หนองขาม) พ.ศ. ๒๔๑๖ พ.ศ. ๒๔๓๕
๑๓ พระประแดงเส็ง พิมฺพวโร (มีพิมพ์) พ.ศ. ๒๔๓๕ พ.ศ. ๒๔๕๑
๑๔ พระอาจารย์จันดา จนฺทูปโม พ.ศ. ๒๔๕๑ พ.ศ. ๒๔๖๙ อุปัชฌาย์
๑๕ พระวิสารทสุธี (พระมหาบด เกสโว) พ.ศ. ๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๔๘๕ เจ้าคณะอำเภอชุมแพ , อุปัชฌาย์
๑๖ พระปลัดหนูกานต์ กนฺตสีโล พ.ศ. ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๐๒
๑๗ พระมงคลธรรมภาณี (พระครูวิบูลสารนิวิฐ) พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสีชมพู , อุปัชฌาย์
๑๘ พระครูสุโมธานเขตคณารักษ์ ดร. พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ เจ้าคณะอำเภอชุมแพ , รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ธาตุ , อุปัชฌาย์
๑๙ พระครูจารุวรรณสาร ( เกรียง จารุวณฺโณ ) พ.ศ. ๒๕๕๗ ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

1^ กองพุทธสถาน,กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร หน้าที่ เล่ม 12 ,กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 2526.