วัดวิเวกอาคม

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดวิเวกอาคม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 2 ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสคือ พระครูใบฏีกาอยู่ คุตฺตวํโส[1]

วัดวิเวกอาคม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดวิเวกอาคม เดิมจัดตั้งขึ้นเป็นสำนักวิปัสสนา เมื่อ พ.ศ. 2542 ชื่อ สำนักวิเวกอาคมธรรมปฏิบัติ อยู่ในอุปถัมภ์ของสำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชุม ดิษฐาพร และนางถนอม ดิษฐาพร ร่วมกับนางสุปรางค์ ศรีคชา เป็นผู้บริจาคที่ดินในการสร้างสำนักวิปัสสนา จำนวน 9 ไร่ และได้ยกฐานะเป็นวัดตามประกาศกรมการศาสนา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554[2]

วัดวิเวกอาคมมีการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน เป็นประจำ รวมถึงจัดโครงการบรรพชา บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นประจำทุกปี[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดวิเวกอาคม". ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-26. สืบค้นเมื่อ 2022-09-26.
  2. "วัดวิเวกอาคม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดวิเวกอาคม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.