วัดมณีไพรสณฑ์ (จังหวัดตาก)

วัดในจังหวัดตาก

วัดมณีไพรสณฑ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดมณีไพรสณฑ์
แผนที่
ที่ตั้งตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระพระศากมุนีศรีเมืองฉอด
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดมณีไพรสณฑ์สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2328 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2499 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเมื่อ พ.ศ. 2473[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์วิหารสัมพุทเธ เป็นเจดีย์ศิลปะพม่า บนเจดีย์จะประกอบไปด้วยเจดีย์องค์เล็ก ๆ จำนวน 233 องค์ ล้อมรอบตัวเจดีย์องค์ใหญ่ และในแต่ละองค์เจดีย์จะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ จำนวน 512,028 องค์ เจดีย์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 มีขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 15 เมตร และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554[2] ภายในเจดีย์วิหารสัมพุทเธมีพระประธานองค์ใหญ่ของแต่ละด้านประดิษฐานอยู่ เช่นพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบพม่า พระแก้วมรกตจำลอง และพระพุทธรูปอื่น ๆ เป็นต้น[3] อุโบสถเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี มีลวดลายไม้ฉลุตรงบริเวณหน้าบัน โบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี วิหารเก่าแก่ ภายในประดิษฐาน พระพระศากมุนีศรีเมืองฉอด สร้างด้วยปูนเก่าและพระเจ้าแสนหลวงปิดทองทั้งสององค์ บริเวณโดยรอบวัดมีซุ้มและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ได้แก่ พระมหากัจจายนะ พระพุทธรูปปูนปั้นปางพุทธไสยาสน์ เป็นต้น

อ้างอิง แก้

  1. "วัดมณีไพรสณฑ์". เทศบาลนครแม่สอด.
  2. "วัดมณีไพรสณฑ์". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
  3. "วัดมณีไพรสณฑ์". ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก.