วัดป่าสัก (อำเภอเมืองสระบุรี)

วัดป่าสัก ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ บริเวณตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบติดริมบึง ที่ดินตั้งที่วัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 38 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 10918[1]

วัดป่าสัก
Map
ชื่อสามัญวัดป่าสัก (Wat Pa Sak)
ที่ตั้งตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 บ.ป่าสัก ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูป ปางสดุ้งมาร ขนาดพระเพลากว้าง 1.50 เมตร
เจ้าอาวาสพระอธิการจักรกฤษ เขมจิตฺโต
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อาณาเขต แก้

 • ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
 • ทิศใต้ จดคลองสาธารณะ
 • ทิศตะวันออก จดที่เอกชน
 • ทิศตะวันตก จดบึงสาธารณ

ประวัติ แก้

วัดป่าสัก สมัยก่อนชื่อว่า วัดจำปาศักดิ์ หรือ วัดกุด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2421 เดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ตั้งปัจจุบัน แต่เนื่องจากติดที่ดินของชาวบ้านทำให้ไม่สามรถขยายวัดได้ จึงได้ย้ายเสนาสนะมาสร้างขึ้นใหม่ในที่ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2431[2]

ศาสนวัตถุ แก้

 • 1.1 พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดพระเพลากว้าง 59 นิ้ว สูง - นิ้ว
 • 1.2 พระประธานในวิหาร พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดพระเพลากว้าง 60 นิ้ว สูง - นิ้ว
 • 1.3 พระประธานในศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดพระเพลากว้าง 31 นิ้ว สูง 47 นิ้ว
 • 1.4 เจดีย์บรรจุดินที่ได้นำมาจากสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย สร้างในสมัยหลวงพ่อสุข (พ.ศ.2445 - พ.ศ.2447) [3]
 • นอกจากนี้ยังมี พระพุทธรูปโบราณ ปางมาวิชัย 1 องค์ ปางห้ามญาติ 1 องค์

เสนาสนะ แก้

 • 1.1 อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. - ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2431 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 17 เมตร ยาว 21 เมตร
 • 1.2 กุฏิสงฆ์ กุฏิเจ้าอาวาส (มีหอสวดมนต์อยู่ตรงกลาง) รวมเป็น 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง
 • 1.3 หอสวดมนต์กลางกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2476
 • 1.4 ศาลาการเปรียญ 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. - กว้าง 16 เมตร ยาว 28 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 1.5 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 1.6 หอระฆัง 1 หลัง
 • 1.7 ฌาปนสถาน เมรุ สร้างเมื่อ พ.ศ.- กว้าง - เมตร ยาว - เมตร
 • นอกจากนี้ ยังมี โรงเก็บพัสดุ โรงครัว ซุ้มประตูวัด.[4]

ที่เกี่ยวข้อง แก้

 • ภายในวัดนี้มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ด้วย

การบริหารและการปกครอง แก้

 • 1.หลวงพ่อสุก พ.ศ.2430 - พ.ศ.2440
 • 2.หลวงพ่อตาก พ.ศ.2440 – พ.ศ.2445
 • 3.หลวงพ่อสุข พ.ศ.2445 – พ.ศ.2447
 • 4.หลวงพ่อตั๋น ปสุโต พ.ศ.2447 – พ.ศ.2452
 • 5.หลวงพ่อจันทร์ พ.ศ.2452 – พ.ศ.2454
 • 6.หลวงพ่อบุญสืบ พ.ศ.2454 – พ.ศ.2466
 • 7.หลวงพ่อวัน พ.ศ.2466 – พ.ศ.2478
 • 8.หลวงพ่อชุ่ม พ.ศ.2478 – พ.ศ.2482
 • 9.หลวงพ่อเรืองเดช พ.ศ.2482 – พ.ศ.2495
 • 10.หลวงพ่อปุ่น พ.ศ.2495 – พ.ศ.2500
 • 11.หลวงพ่อตั๋น สุธมฺโม พ.ศ.2500 – พ.ศ.2534
 • 12.พระอธิการปั๋น อธิปญฺโญ พ.ศ.2534 – พ.ศ.2549
 • 13.พระอธิการสวัสดิ์ สนฺตจิตฺโต พ.ศ.2549 - พ.ศ.2554
 • 14.พระอธิการจักรกฤษ เขมจิตฺโต พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน .[5]

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

ลำดับการปกครองวัดป่าสัก ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 หลวงพ่อสุก เจ้าอาวาส พ.ศ. 2430 พ.ศ. 2440
2 หลวงพ่อตาก เจ้าอาวาส พ.ศ. 2440 พ.ศ. 2445
3 หลวงพ่อสุข เจ้าอาวาส พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2447
4 หลวงพ่อตั๋น ปสุโต เจ้าอาวาส พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2452
5 หลวงพ่อจันทร์ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2452 พ.ศ. 2454
6 หลวงพ่อบุญสืบ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2454]] พ.ศ. 2466
7 หลวงพ่อวัน เจ้าอาวาส พ.ศ. 2466 พ.ศ. 2478
8 หลวงพ่อชุ่ม เจ้าอาวาส พ.ศ.2478 พ.ศ. 2482
9 หลวงพ่อเรืองเดช เจ้าอาวาส พ.ศ.2482]] พ.ศ.2495]]
10 หลวพ่อปุ่น เจ้าอาวาส พ.ศ.2495]] พ.ศ.2500]]
11 หลวงพ่อตั๋น สุธมฺโม เจ้าอาวาส พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2534
12 พระอธิการปั๋น อธิปญฺโญ เจ้าอาวาส พ.ศ.2534 พ.ศ. 2549
13 พระอธิการสวัสดิ์ สนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาส พ.ศ.2549 พ.ศ. 2554
1ฺ4  
พระอธิการจักรกฤษ เขมจิตฺโต
เจ้าอาวาส พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

 1. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2552:376.
 2. [หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 กรมการศาสนา กระทรวง ศึกษาธิการ 2528 : 640 – 641.
 3. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 กรมการศาสนา กระทรวง ศึกษาธิการ 2528 : 640 – 641.
 4. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 2528 : 640 – 641.
 5. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 2528 : 640–641.
 • หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 2528:640–641
 • หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่ม 4 กองพุทธสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2552:376-377