วัดธรรมาวุธาราม (จังหวัดระนอง)

วัดในจังหวัดระนอง

วัดธรรมาวุธาราม เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 33 บ้านฝ่ายท่า ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดธรรมาวุธาราม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

สภาพฐานะและที่ตั้งวัด แก้

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเอกชน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับทางสาธารณะ
 • ทิศตวันออก ติดต่อกับทางสาธารณะ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนเพชรเกษม

สภาพแวดล้อม พื้นที่ตั้งเป็นที่เนินเขา สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นป่าละเมาะ ทุ่งนาและเนินเขา

วัดธรรมาวุธาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "วัดนอก" เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2504 โดยมีนายหน่อ - นางเที้ยง ชำนาญวุธ บริจาคที่ดินและดำเนินการก่อสร้างวัด ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2513 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 การบูรณะพัฒนาวัดได้รับการทำนุบำรุงจากหลายคนหลายฝ่ายจนทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองตามลำดับจนได้รับยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของอำเภอกะเปอร์เมื่อ พ.ศ. 2515

เสนาสนะ แก้

 1. อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 21.75 เมตร

ปูชนียวัตถุ แก้

 1. รูปหล่อหลวงปู่เบี้ยว อุปกิจฺโจ อดีตเจ้าอาวาส
 2. หลวงพ่อขาว

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

 1. พระฮอด ขนฺติพโล พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2505
 2. พระสว่าง ถาวโร พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2507
 3. พระอำพล พ.ศ. 2507
 4. พระใบฎีกาเบี้ยว อุปกิจฺโจ พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2518
 5. พระครูอุปถัมภ์นวกิจ (สวัสดิ์ ธมฺมวีโร) พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2535
 6. พระพิทักษ์รณังคพิสัย ( พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2547
 7. พระครูนิยมธรรมาวุธ (วัตร วฑฺฒนธมฺโม) พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน เจ้าคณะตำบลกะเปอร์

อ้างอิง แก้

 1. กรมการศาสนา,กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๒๗). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓. กรุงเทพฯ : การศาสนา