วัดทุ่งเศรษฐี (อุตรดิตถ์)

วัดทุ่งเศรษฐี หรือ วัดห้วยบง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวอำเภอ 12 กิโลเมตร มีชื่อเดิมว่า "วัดห้วยบง" วัดทุ่งเศรษฐี มีฐานะเป็นวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ยังไม่มีอุโบสถ) สังกัดสังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 4 ตัววัดมีความร่มรื่นและเงียบสงบ วัดนี้ตั้งอยู่ริมบึงทุ่งกะโล่ แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จากตัววัดสามารถมองเห็นทัศนียของบึงทุ่งกะโล่ได้ชัดเจน

วัดทุ่งเศรษฐี (อุตรดิตถ์)
วัดทุ่งเศรษฐี(บึงกะโล่)3.JPG
เมรุวัดทุ่งเศรษฐี
ศาสนสถานที่โดดเด่นที่สุดภายในวัด
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดห้วยบง
ที่ตั้งตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท มหานิกาย
เจ้าอาวาสพระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน

สภาพวัดแก้ไข

 
ภาพศาลาการเปรียญวัดทุ่งเศรษฐีหลังเก่าจากเอกสารเก่าของวัด

วัดทุ่งเศรษฐี เดิมชื่อ วัดห้วยบง มีฐานะเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 (ไม่มีวิสุงคามสีมา) มีพื้นที่ 49 ไร่เศษ มีศาสนสถาน - ถาวรวัตถุอยู่ประปรายกระจายไปตามป่าภายในอาณาบริเวณวัด ตัววัดตั้งอยู่ริมบึงทุ่งกะโล่ แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

ประวัติวัดแก้ไข


รายนามเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐีแก้ไข

ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ถึงปัจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี เท่าที่มีหลักฐานสืบค้นได้
รายชื่อ ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1. พระอธิการบาง ไม่ทราบฉายา เจ้าอาวาส พ.ศ. 2502 - 2507
2. พระอธิการดิน ยสิโก เจ้าอาวาส พ.ศ. 2508 - 2517
3. หลวงพ่อพีระ ไม่ทราบฉายา เจ้าอาวาส พ.ศ. 2518 - 2519
4. พระอธิการอุทิศ กนฺตสีโล เจ้าอาวาส พ.ศ. 2520 - 2541
5. พระอธิการพยัคเทพ รตนนนฺโท เจ้าอาวาส พ.ศ. 2542 - 2546
6. พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน เจ้าอาวาส พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
*หมายเหตุ: พระที่รักษาวัดก่อนหน้านั้นไม่อาจทราบชื่อได้

พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาแก้ไข

พระสังฆาธิการแก้ไข

ชื่อ ตำแหน่ง ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ปีดำรงตำแหน่ง
พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน (คืนประคอง) เจ้าอาวาส (จร.) - พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

จำนวนพระภิกษุสามเณรจำพรรษาแก้ไข

ปัจจุบันวัดทุ่งเศรษฐีมีพระภิกษุจำนวน 3 รูป สามเณร 1 รูป รวม 4 รูป

รายนามพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๕๐แก้ไข

เรียงตามลำดับพรรษา

ชื่อ ฉายา นามสกุล พรรษา วุฒิ หมายเหตุ
พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน คืนประคอง ๑๑ น.ธ.เอก * เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี,
* เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดทุ่งเศรษฐี,
* ครูสอนพระปริยัติธรรม,
* คู่สวดกรรมวาจาจารย์
พระพีรพล อภินนฺโท ประสิทธิคำ น.ธ.เอก * ครูสอนพระปริยัติธรรม,
* คู่สวดกรรมวาจาจารย์
พระสุพจน์ ธมฺมวโร ตุ่นสายบู่ น.ธ.โท * ครูสอนพระปริยัติธรรม
สามเณรบรรหยัด - ตันจ่าง - - -

ไวยาวัจกรแก้ไข

ปัจจุบันวัดคุ้งตะเภามีไวยาวัจกร 2 ท่านคือ

นายแจ้ว บุญมาก แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

ส.อบต.เสน่ห์ ตันจ่าง แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน


อาณาเขตที่ตั้งวัดแก้ไข

วัดทุ่งเศรษฐีมีพื้นที่ทั้งหมด 49 ไร่

  • ทิศเหนือ จดสระน้ำสาธารณะบ้านห้วยบง
  • ทิศใต้ จดโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี
  • ทิศตะวันออก จดป่าชุมชนบ้านห้วยบง
  • ทิศตะวันตก จดบึงทุ่งกะโล่


ศาสนสถาน-ถาวรวัตถุแก้ไข


ข้อมูลจำเพาะแก้ไข

ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัด ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑

อ้างอิงแก้ไข

  • พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน . เอกสาร . อุตรดิตถ์ : วัดทุ่งเศรษฐี, ๒๕๕๐. (อัดสำเนา)