ลำดับขั้นของยาต่อการตั้งครรภ์

ลำดับขั้นของยาต่อการตั้งครรภ์ (อังกฤษ: pregnancy category) เป็นการประเมินความเสี่ยงของทารกที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีที่เป็นยาจากการที่มารดารับประทานเข้าไปในระหว่างตั้งครรภ์ ไม่รวมอันตรายจากการที่ยาหรือเมทาบอไลต์ของยาที่มีในน้ำนม

ในสหรัฐอเมริกา แก้

ในปี ค.ศ. 1979 ได้มีการจำแนกความเสี่ยงจากยาระหว่างการตั้งครรถ์ โดยการกำหนดลำดับขั้นอันตรายโดยการแบ่งยาเป็นกลุ่มๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ลำดับขั้นของยาต่อการตั้งครรภ์ ตาม อย. ของ USA
ลำดับขั้นของยาต่อการตั้งครรภ์A ข้อมูลจากการศึกษาในคนไม่พบว่ามีอันตรายต่อทารกในครรภ์
ลำดับขั้นของยาต่อการตั้งครรภ์B ข้อมูลจากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่พบอันตรายต่อลูกสัตว์ในครรภ์แต่ไม่มีข้อมูลในคน หรือ มีข้อมูลจากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ามีผลกระทบต่อลูกสัตว์ในครรภ์แต่ข้อมูลจากการศึกษาในคนไม่พบว่ามีอันตรายต่อทารกในครรภ์
ลำดับขั้นของยาต่อการตั้งครรภ์C มีข้อมูลจากการศึกษาในสัตว์ทดลองว่ามีผลกระทบต่อลูกสัตว์ในครรภ์แต่ยังไม่มีข้อมูลจากการศึกษาในคน หรือ ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาทั้งในคนและในสัตว์
ลำดับขั้นของยาต่อการตั้งครรภ์D มีข้อมูลว่าจากการศึกษาในคนว่ามีผลกระทบต่อทารกในครรภ์แต่ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ยายังเป็นที่ยอมรับได้อยู่
ลำดับขั้นของยาต่อการตั้งครรภ์X มีข้อมูลชัดเจนว่ามีอันตรายต่อทารกในครรภ์

อ้างอิง แก้

  1. http://www.prn2.usm.my/mainsite/bulletin/sun/1995/sun24.html เก็บถาวร 2003-05-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  2. Australian categories เก็บถาวร 2005-11-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  3. Sannerstedt R, Lundborg P, Danielsson BR, Kihlstrom I, Alvan G, Prame B, Ridley E. Drugs during pregnancy: an issue of risk classification and information to prescribers. Drug Saf. 1996 Feb;14(2) :69-77. PMID 8852521.