รายพระนามผู้ปกครองแคว้นหริภุญชัย

(เปลี่ยนทางจาก ราชวงศ์หริภุญชัย)

รายพระนามผู้ปกครองอาณาจักรหริภุญชัย โดยมีลำพูน เป็นเมืองหลวง

พระมหากษัตริย์
แห่งอาณาจักรหริภุญไชย
ราชาธิปไตยในอดีต
พระนางจามเทวี
ปฐมกษัตริย์

ปฐมกษัตริย์ พระนางจามเทวี
องค์สุดท้าย พญาญี่บา
เริ่มระบอบ พ.ศ. 1206
สิ้นสุดระบอบ พ.ศ. 1836
ลำดับ พระนาม ปีที่ครองราชย์
1 พระนางจามเทวี 1206 - 1213 (7 ปี)
2 พระเจ้ามหันตยศ 1213 - 1293 (80 ปี)
3 พระเจ้าดูมัญญราช 1293 - 1333 (40 ปี)
4 พระเจ้าอรุโณทัย 1333 - 1360 (27 ปี)
5 พระเจ้าสุวรรณมัญชนะ 1360 - 1390 (30 ปี)
6 พระเจ้าสนิศระ 1390 - 1400 (10 ปี)
7 พระเจ้าประทุม 1400 - 1430 (30 ปี)
8 พระเจ้ากุลเทวะ 1430 - 1438 (8 ปี)
9 พระเจ้ามิลักขะไตรราช 1438 - 1441 (3 ปี)
10 พระเจ้ามิลักขะมหาราช 1441 - 1442 (1 ปี)
11 พระเจ้าโนการาช
12 พระเจ้าพาลราช 1442 - 1443 (1 ปี)
13 พระเจ้ากุตตะราช 1443 - 1453 (10 ปี)
14 พระยาเสละราช 1453 - 1456 (3 ปี)
15 พระยาพาละราช 1456 - 1459 (3 ปี)
16 พระยาโยวะราช 1459 - 1460 (1 ปี)
17 พระยาพรหมทัตราช 1460 - 1463 (3 ปี)
18 พระยามุขราช 1463 - 1465 (2 ปี)
19 พระยาวัตราสัตถะราช 1465 - 1467 (2 ปี) (เริ่มต้นสงครามสามนคร)
20 พระยาอุจฉิตจักรวรรดิราช 1467 - 1470 (3 ปี) (สิ้นสุดสงครามสามนคร เริ่มต้นราชวงศ์ละโว้)
21 พระยากมลราช 1470 - 1490 (20 ปี)
22 พระยาจุเลระ 1490 - 1496 (6 ปี)
23 พระยาเอกุรุจักรวรรติราช 1496 - 1505 (9 ปี)
24 พระยาสุเทวราช 1505 - 1506 (1 ปี)
25 พระยาชัยะละราช 1506 - 1510 (4 ปี)
26 พระยามลาระยสุปาลนคร 1510 - 1517 (7 ปี)
27 พระยาเสละ 1517 - 1520 (3 ปี)
28 พระยาตาญราช 1520 - 1526 (6 ปี)
29 พระยาชีลักกีราช 1526 - 1536 (10 ปี)
30 พระยานันทุละ 1536 - 1556 (20 ปี)
31 พระยาอินทวระ 1556 - 1585 (29 ปี)
32 พระยาอาทิตยธรรมิกราช 1585 - 1591 (6 ปี)
33 พระยารัตนราช 1591 - 1596 (5 ปี)
34 พระยาสัพสิทธิราช 1596 - 1641 (45 ปี)
35 พระยาเชฐราช 1641 - 1656 (15 ปี)
36 พระยาจักกะยกราช 1656 - 1678 (22 ปี)
37 พระยาถวัลยะราช 1678 - 1680 (2 ปี)
38 พระยากากะยะราช 1680 - 1691 (11 ปี)
39 พระยาศรียะปัญญา 1691 - 1694 (3 ปี)
40 พระยาเวทนะราช 1694 - 1695 (1 ปี)
41 พระยาทาตัญญะราช 1695 - 1725 (30 ปี)
42 พระยาไทยอำมาตยะ 1725 - 1728 (3 ปี)
43 พระยาอำมาตปะนะ 1728 - 1738 (10 ปี)
44 พระยาทาวะมะ 1738 - 1739 (1 ปี)
45 พระยาตาราขะละ 1739 - 1740 (1 ปี)
46 พระยาโยทะ 1740 - 1814 (74 ปี)
47 พญาญี่บา 1814 - 1836 (22 ปี)