ระบบแคดสี่มิติ (4D CAD system) หรือ ระบบออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในสี่มิติ (มิติที่สี่คือเวลาของโครงงานที่เปลี่ยนไป) คือระบบออกแบบสำหรับการก่อสร้างรวมเข้ากับระบบการบริหารโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการผสมผสานระบบแคดสามมิติ (3D CAD System) เข้ากับการจัดตาราง (scheduling) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การแสดงผลในลักษณะสามมิติของการออกแบบนั้น เปลี่ยนแปลงตลอดตามขั้นตอนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง และการป้องกันปัญหาในการก่อสร้างในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้