ยาชาเฉพาะที่ (อังกฤษ: local anesthetic, LA) เป็นยาที่ทำให้เกิดการหมดความรู้สึกเฉพาะที่ (local anesthesia) โดยทั่วไป จุดมุ่งหมายของยาชาประเภทนี้คือการทำให้เกิดอาการชาหรือระงับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่ต้องการให้หมดความรู้สึก (local analgesic) เท่านั้น ดังนั้น บริเวณอื่นของร่างกายที่ไม่ได้รับยาชาเฉพาะที่ก็จะยังคงสามารถรับความรู้สึกได้ตามปกติ

การทำงานของยาชา

แก้

ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการเปิดปิดของประตูโซเดียมไอออน (sodium voltage-gated ion channel) ทำให้ไม่สามารถสร้างกระแสประสาทได้ บริเวณนั้นๆจึงหมดความรู้สึก และเมื่อสิ้นสุดฤทธิ์ของยาชาก็จะสามารถกลับมามามีความรู้สึกได้ตามปกติ