ภาษาโคกูรยอ

ภาษาโคกูรยอ เป็นภาษาที่เคยใช้พูดในราชอาณาจักรโคกูรยอ (พ.ศ. 506 – 1211) ซึ่งเป็นอาณาจักรหนึ่งในสมัยสามก๊กของเกาหลี หลักฐานเท่าที่มีอยู่เป็นข้อความสั้นๆแสดงความคล้ายคลึงกับภาษาชิลลาและแพ็กเจซึ่งเป็นภาษาของราชอาณาจักรอีกสองแห่งในสมัยนั้นและได้รับอิทธิพลจากภาษากลุ่มตุงกูส นักภาษาศาสตร์ชาวเกาหลีเชื่อว่าภาษานี้ใกล้เคียงกับภาษากลุ่มอัลไตที่ใช้นอกเขตราชอาณาจักรทั้งสาม นักภาษาศาสตร์บางกลุ่มจัดให้อยู่ในภาษากลุ่มพูยอเพราะมีคำศัพท์ใกล้เคียงกับภาษาญี่ปุ่นโบราณ คำบางคำในภาษาโคกูรยอยังพบได้ในภาษาเกาหลีโบราณช่วงพ.ศ. 1500 – 1900 แต่ส่วนใหญ่มักถูกแทนที่ด้วยคำจากภาษาชิลลา

การเปรียบเทียบภาษาโคกูรยอกับภาษาต่างๆแก้ไข

ภาษาไทย ภาษาโคกูรยอ
การออกเสียงแบบภาษาจีน
ภาษาเตอร์กิก ภาษามองโกล ภาษาญี่ปุ่นโบราณ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาแพ็กเจ ภาษาชิลลา ภาษาเกาหลียุคกลาง ภาษาเกาหลี ภาษาตันกูสิต ภาษาจูร์เชน ภาษาแมนจู ภาษาเอเวนกี
ไม้บรรทัด k∧i/kai
(皆)
*** kaγan(可汗) ki1mi1(君) kimi ("you") kan(干)/han(翰) kan(干) *** *** *** *** *** ***
รู (孔) dzei〈tsei〉-ts‘ii
斉次/濟次
*** *** suk-(透), suki(隙) suki ("chink, gap, vulnerable point") *** *** *** *** *** *** *** ***
รู (穴) kap,kap-pii
甲,甲比
qapca(峡谷),qapi¨γ(門蔽い) *** kafi<*kapi;kaΦi1(峡) *** *** *** *** *** *** *** *** ***
หิน *** *** cilaɣun > culuu *** *** turak(珍惡) *** tōlh (石) *** *** *** *** ***
ก้อนหิน, cliff (巌,峴,岑) pa-・ιəi,pua-・ιəi*pàI,pa'i /pua-斤ei,*paxe
巴衣,波衣,波兮
*** *** iΦa-Φo(巌)
(probably unrelated)
iwao ("great rock, bedrock") *** *** pahoy(巌)巴衣,바회 pawi wehe (Manchu)
pax(石・崖)
(Nivkh)
*** *** ***
แผ่นดิน (壌,壤) nuəi/no/nua
内/奴~弩/悩
*** *** *** *** *** nu¨~nu¨ri/nε (世) narah (國,国) nara na (地,土地) na na(土地) ***
ชาติ (nua) >na/no
內,那,奴,惱
*** ulus(<*hulu-s<* bulu-s) koΦori (郡) *** puri (부리,夫里) *** *** koщl(郡) guru-n(< * buru-n) guru-n(< * buru-n) gurun ***
walled city, fort’,castle kuru/ku ër/huət/hol
(忽)
qol-γan k ri-yen '울타리, 방책',/qol-γan kì/ki2 *** ki/puri (부리,夫里) 火(伐. por) 벌 (野) kol(谷・洞) kur ~kur ~kuran *** kuran~ kuren 城, 柵, /holo(谷)/golo(省) ***
ไฟ
(城)
*** *** *** *** pu¨ri(集落) 火(伐. por), pɔ¨l(火)/p∧l(集落) pщl(火) pul *** towo *** ***
สูง dat/§ap (or tar)
(達)
*** *** taka-si(高)/take2(岳) *** *** *** *** *** *** *** den ("high")
dekde- ("to rise")
***
ภูเขา (山/沱) gapma/mιuən
(達/文)
taγ(山) *** yama(山)/mure(山)/mori(森) *** *** *** moyh(山) me- *** *** *** ***
ต้นไม้, ไม้ ・ιet/kìr ~ key/kιən
(乙/斤)
i¨(森)/i¨γac(木) *** kì/ki2/ke2~ko2/ku *** *** *** *** *** *** *** *** ***
น้ำ (水,川) mai,mie/ 모로
(買,米,模盧)
*** mören뫼렌 (江, 海)
müren (沐漣) /뮈렌moron (木連) (Khitanese)
midu/mi1 *** *** *** 믈/mщl mul mu mu 沒 mu-ke mū(水)
น้ำพุ((泉(井))) əl ,er, ・ιo-・ιet(-mai)
於乙(買)
bul-a-q(泉)/bul-a-γ(泉) ωs (水) wi(井) *** *** 'ɔ¨l(井) umщl(井戸水) umul eri~erri(川)
(Nivkh)
*** üla (江) ***
Pond nuəi-mei/*nuam /nami
(内米)
*** *** ? nami ("wave") *** *** *** *** *** namu, lamu(海) *** *** ***
แม่น้ำ kur
(屈)
*** *** *** *** *** *** kɔrɔm *** *** *** *** ***
ทะเล pa
(波)
*** *** *** *** *** patɔr patah~par∧ pata *** *** *** ***
ใหญ่ (大) na
(奈)
*** *** naga ("long") *** *** *** *** n∧l (廣) *** *** *** ***
ปาก huət-ts‘ii/ku ërtsi/k útsi< *kutui, >* kolci/ko-ts‘ii
(忽次/古次/串)
*** 훌츠qurc(Khalka)(串) kutu~kuti/kuti < *kutui *** *** *** 곶(串) kulrε (Jeju dialect)
kul (South Jeolla dialect)
*** *** *** ***
เข้าไป ・ιi/*i
(伊)
*** ire-
(to come)
ir-(入) *** *** *** ip(口)/ip(門戸) *** i-(入) *** *** ***
ใหม่ ∫ιəu/*sü
*** *** *** *** say sai *** *** iche *** ***
วัวตัวผู้ ∫ιəu/*sü
*** *** usi *** *** *** syo/쇼 so *** *** *** ***
หมู ・o-sie/・o-s^i¨Λη
烏斯/烏生
*** *** wi *** *** *** *** dwaeji/돼지 *** *** *** ***
Water deer kosya
(古斯也)
*** *** kuzika *** *** *** *** *** *** *** *** ***
ม้า *** *** mori~muri uma~muma *** *** *** mΛl/(馬) *** mori
(Nanai)
*** morin ***
ขวาน ・ιo-sie
(於斯)
*** *** wono2 *** *** *** *odzgɜ
(烏子蓋)
*** *** *** anjikū ***
กว้าง (廣) 어시
(於斯)
*** osy/esy 阿斯(寬大) (Khitanese) *** *** *** *** 어위 (< *어쉬) *** *** 오초očo 我撮(寬) ončo(廣) ***
transverse (横) ・ιo-sie/*es
(於斯)
*** *** yo2ko2(横)/yo2k-(避) *** *** *** əs/엇 *** *** *** *** ***
นำ nəi-miuət/namer
(乃勿)
*** *** namari *** *** *** *namɔr nap/납 *** *** *** ***
หุบเขา tan/tuən/t‘ən
(旦,頓,呑)
*** *** tani *** *** *** t∧n~tu∧n(村) *** *** *** *** ***
Grain niəη-biu∧t
仍伐
*** *** ina-Φo(稲穂)/mi2(実) *** *** *** pyə(稲) nui
(白米中に混じた稗)
*** *** *** ***
ขรุขระ kuət-・ιəi
(骨衣)
*** *** *** *** *** ka¨c‘ɔ¨l kəc‘щl *** *** *** *** ***
Plough ka-∫ιi
(加尸)
kerci-(切る、溝を掘る) *** *** *** *** *** karai(木[木+欠]・鍬),kal-(耕す),kal(刀) *** gerbe-(折る)
(Nanai)
*** halhan(犂先)/halhan~halgan(犂[金+華]) gerbe-(折る)
side edge ka-(・a)
(加阿)
kera *** *** *** *** *** k∧s ka *** *** *** ***
กลม (圓) toη-pιuəi
(冬非)
*** *** tubura(丸)/maro2(丸) *** *** *** tuηkщl(圓) tuηkщl(圓} *** *** *** ***
เหล็ก mau-・ιet
(毛乙)
ta¨mir(鉄) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
ชั้น (重) biar/bιεt
(別)
*** *** Φe1 *** *** *** p∧l *** *** *** *** ***
pine pιu-sie/pιu-so
(扶蘇/扶蘇)
*** *** *** *** *** *** sol(松)/pos(樺) *** *** *** *** ***
ลึก bιuk-sie/puk
(伏斯)
*** *** Φuka-si/puka- *** *** *** kiph u˙n kiph- *** *** *** ***
เท้า
(廻)
palgan(足) *** kuw-(蹴) *** *** *** 발(足) *** *** fuli (to walk) *** halgan(足)
Weasel (狌) yia-∫ιi
(也尸)
*** *** *** *** *** *** yezï ~ yezɣ-
("fox")
yəu ("fox") *** *** *** ***
หมู่บ้าน ιi-bιu∧t-t∫ιe
(伊伐支)
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Frost sat
(薩)
*** *** sai, see, zai, zae
(dialectal Japanese words for "icicle" or "ice on the branches of trees or on the surface of a body of water")
*** *** *** səri *** *** *** *** ***
lush (菁) ka-t∫ιe
(加支)
*** *** kabu(蕪・頭) *** *** *** *** *** *** *** *** ***
swan (鵠) ko-・ιəi
(古衣)
qoγu *** kukuΦi1~kubi1 *** *** *** kohai koni *** *** *** ***
กลุ่ม, เผ่า 斤ιu-∫ιi /uji
(于尸)
*** *** ukara(族) *** *** *** ul(戚) *** *** *** *** ***
ฟัน k∧i-∫ιi
(皆尸)
*** *** ki1 *** *** *** *** *** *** *** *** ***
flat, level pii-lιεt/piar
(比烈)
biri *** pira- *** *** *** y o˙th o˙/ny o˙th o˙/’yath u˙n,yət-t‘щl *** *** *** *** ***
แม่ yia-ts'ii
(也次)
*** *** ΦaΦa(母)/oya(親) *** *** *** əmi(母・親) *** *** eniyen *** ***
ทารก gιəu-sie/ku(s)
(仇斯)
*** *** ko1 (子) kodomo *** *** *** *** *** omo *** kuηa (子供)
หมี komok
(功木)
*** *** kuma kuma koma *** koma kom *** *** *** ***
กระต่าย ・o-sie-həm
usaxam
osaham
(烏斯含)
tawïsγan *** usagi1~wosagi1 *** *** *** *** *** *** *** *** ***
พบ p∧k/*pak
(伯)
bak-(見) *** *** *** *** *** *** po-(見る)/poi-~poizΛp-(謁見する) *** baka -(찾다) baha-(得) baka-(発見)
แข็ง ma
(馬)
*** *** ma(真) *** *** *** modir- mōjir- ("harsh; severe; cruel") *** manga(難) maηga(堅,難) maηa
หัวใจ
chest
kιo-∫ιi
(居尸)
göğüs kökün ko2ko2ro2(心)/koro(自分自身) *** *** *** *** kogäŋi ("core") / kasʰщm ("chest") *** *** huhun (乳,乳房) ***
กระเทียม mai-t∫ιi
(買尸)
*** maηgirsun(野蒜) mi1ra(韮) nira ("garlic chives") *** *** man∧l
(蒜)
manщl *** *** maca ("garlic chives") ***
ราก ts∧m
(斬)
*** *** *** *** *** pul?(根) pulhuy(根) ppuri t∫amγ(根株)
(Nivkh)
*** *** ***
การเขียน
literature
(文)
kщl/kιən-∫ιi
(斤尸)
*** *** ko2to2(言) *** *** *** kщl kщl *** herse hergen ***
jade ko-sie
(古斯)
*** gas kusiro2("bracelet") *** *** *** kusщl ("jewel") *** *** γun gu ***
สาม mir, mil
(密)
siet/s^ïei
(悉/史)
bis(5) gurav mi mi *** mil sei/səih sʰet̚ *** ilan *** ***
ห้า ütsi,uci,üc,
uca,uchha
(宇次)
üç(3) *** itu itsu *** *** *** *** dügün sunja *** ***
เจ็ด nan-・ιən,
nanən,nanun,
nanin
(難隠)
*** *** nana *** *** *** *** *** nadan nadan *** ***
สิบ tək,duk
(德)
on
toquz(9)
arav tö2wö tō- *** *** *** yol juwa juwan *** ʒuwan
ดำ *kəmər, kəmhək
(今勿)
kara *** kuro1 kuro (i) *** *** kəm-/검- k∧m *** *** *** ***
ขาว nə γei
∫ιi-lap
(奈兮 / 尸臘)
*** *** naga(長)/sira(白) shiro(i) *** *** hΛi(白) hΛi *** *** *** ***
แดง s^a-bιuk
s^a-pιuəi-kιən
sa(i)puk, sa(i)pikon
sapi
沙伏, 沙非斤
*** hulaan söfo<*söpo/so2Φo(赭,朱)/sa(接頭語) *** supi(赤鳥) *** pulgщn *** *** *** fulgiyan ***
เหลือง kweyru/kuət
kuër,kuər (骨)
*** *** ki2-~ kú- ki(iroi) *** *** *** *** *** *** *** ***
เขียว (綠) puruk/bιu∧t-lιək
(伐力)
*** *** *** *** *** *** phщrщ- (綠) *** *** *** *** ***