ภาคการศึกษา, ภาคเรียน หรือ เทอม (อังกฤษ: academic term เป็นช่วงหนึ่งของปีการศึกษาซึ่งสถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอน ระบบปฏิทินการศึกษามีแตกต่างกันไปดังนี้

  • ระบบจตุรภาค แบ่งปีการศึกษาออกเป็นสี่ภาคการศึกษา แต่ละภาคสำหรับแต่ละฤดู โดยบังคับให้เรียนอย่างน้อยสามจตุรภาค มีสัปดาห์ที่ต้องเรียนระหว่าง 32 ถึง 36 สัปดาห์
  • ระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาค โดยบังคับให้เรียนในทั้งสองทวิภาค มีสัปดาห์ที่ต้องเรียนระหว่าง 32 ถึง 36 สัปดาห์
  • ระบบไตรภาค แบ่งปีการศึกษาออกเป็นสามภาค โดยบังคับให้เรียนสองไตรภาค มีสัปดาห์ที่ต้องเรียนระหว่าง 28 ถึง 32 สัปดาห์ ระบบนี้พัฒนาจากระบบทวิภาคในช่วงทศวรรษ 1960s โดยย่นย่อทวิภาคละ 16–18 สัปดาห์ลงเหลือไตรภาคละ 14–16 สัปดาห์ ไตรภาคฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนอาจเป็นไตรภาคเดียว หรือแบ่งออกเป็นสองไตรภาคแบ่งกันระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน โดยฤดูร้อนมีเพียงเวลาสั้นกว่าและต้องเพิ่มเวลาเรียนต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้จำนวนคาบเรียนครบตามไตรภาคปกติ

ในประเทศไทยแก้ไข

ใน ประเทศไทย มักแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาคเรียน โดยในระดับโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษามักจะแบ่งเป็น

ในระดับอุดมศึกษามักจะแบ่งเป็น

ในต่างประเทศแก้ไข

ใน สหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น ในระบบ 2 ภาคเรียน จะแบ่งเป็น

ทั้งนี้อาจมีการเปิดเรียนในช่วงฤดูร้อน เป็นภาคเรียนฤดูร้อนเพิ่มเติมอีกด้วย