ฟาโรห์เมเรนเร เนมติเอมซาฟที่หนึ่ง

(เปลี่ยนทางจาก ฟาโรห์เมเรนเรที่ 1)

ฟาโรห์เมเรนเรที่ 1 (ครองราชย์ 2287-2278 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นกษัตริย์ที่สี่ของราชวงศ์ที่หกแห่งอียิปต์

ฟาโรห์เมเรนเรที่ 1
เอนติเอมซาฟ
กล่องไม้ขนาดเล็กที่สลักพระนามฟาโรห์เมเรนเรที่ 1 names and titles of Merenre Nemtyemsaf I, Musée du Louvre
ฟาโรห์แห่งอียิปต์
รัชกาล2287–2278 ปีก่อนคริสตกาล 9 ปี, ราชวงศ์ที่หก
ก่อนหน้าเปปิที่ 1
ถัดไปเปปิที่ 2
พระราชบุตรอังค์เซนเปปิที่ 3
พระบิดาเปปิที่ 1
พระมารดาอังค์เซนเปปิที่ 1