พูดคุย:ประเทศวานูอาตู

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ชื่อประเทศ วานูอาตูแก้ไข

ใช้ตาม ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง พ.ศ. 2544 http://www.royin.go.th/?page_id=639 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 26 พ.ย. 2544 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/117/2.PDF ---- bact' 00:39, 9 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ประเทศวานูอาตู"