ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ – ภาษาอื่น ๆ