เลโมนี สนิกเก็ต อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย – ภาษาอื่น ๆ