นิโคตินาไมด์อะดินีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟต – ภาษาอื่น ๆ