คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ – ภาษาอื่น ๆ