การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ พ.ศ. 2531 – ภาษาอื่น ๆ