ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายมาซาฮิโตะ ฮิตาจิโนะมิยะ"

(แทนที่ "โยะชิทะกะ" → "โยชิตากะ" +แทนที่ "สึงะรุ" → "สึงารุ" +แทนที่ "ยะนะงิวะระ" → "ยานางิวาระ" +แทนที่ "โนะมะ" → "โนมะ" +แทนที่ "ชิมะสึ" → "ชิมัตสึ" +แทนที่ "นะกะยะมะ" → "นากายามะ" +แทนที่ "โยะชิโกะ" → "โยชิโกะ" +แทนที่ "มิชิตะกะ" → "มิชิตากะ" +แทนที่ "ซะดะโกะ" → "ซาดาโกะ" +แทนที่ "ฮิโระฮิโตะ" → "ฮิโรฮิโตะ" +แทนที่ "โยะชิฮิโตะ" → "โยชิฮิโตะ" +แทนที่ "นะงะโกะ" → "นางาโกะ" +แทนที่ "ฮิซะตะดะ" → "ฮิซาตาดะ" +แทนที่ "คะระฮะชิ " → "คาราฮาจิ" ด้วยสจห.)
42,668

การแก้ไข