ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เว็บไซต์ = [http://m.senate.go.th/eppo/3_60.pdf สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]
}}
'''พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560''' เป็น[[กฎหมายไทย]] ประเภท[[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)|พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ]] ซึ่ง[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]เป็นผู้ตราขึ้น โดย[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]] ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 และประกาศลงใน[[ราชกิจจานุเบกษา]]เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 และมีผลใช้บังคับในวันถัดมา [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562]] เป็นการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปครั้งแรกตามพระราชบัญญัตินี้
 
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีใจความสำคัญปรับเปลี่ยนกฎหมายที่ควบคุมพรรคการเมืองหลายอย่าง ซึ่งโดยรวมแล้วทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอลง ตั้งยากขึ้น ยุบง่ายขึ้น โดยมีความมุ่งหมายตามอ้างเพื่อรักษาการปกครองระบอบ[[ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] ป้องกันพรรคนอมินี และทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองมากขึ้น