ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ขอความเห็นการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใช้ (2562)"

เขียนให้เป็นกลางไม่ได้ก็ไม่ต้องเขียน
(เผยแพร่ลิงค์กลุ่มสังคมออนไลน์)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(เขียนให้เป็นกลางไม่ได้ก็ไม่ต้องเขียน)
ป้ายระบุ: ถูกแทน
The '''[[:mw:Talk pages consultation 2019|Talk pages consultation]]''' is a global consultation planned from February to June 2019, to bring Wikimedians and wiki-minded people together to define better tools for wiki communication. The consultation will seek input from as many different parts of the Wikimedia community as possible – on multiple projects, in multiple languages, and with multiple perspectives – to come up with a product direction for a set of communication features that a product team will be able to work on in the coming fiscal year.
เราเชื่อว่านี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะบรรลุเป้าหมายของเราในการให้การเข้าถึงผลรวมของความรู้ของมนุษย์ทั้งหมด ความร่วมมือของผู้ร่วมสนับสนุนทุกรายล้วนมีความสำคัญในทุก ๆ ส่วนเท่าเทียมกัน หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสนับสนุนตามความรู้ความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคล ย่อมไม่สามารถนำเราไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ได้
 
During this phase we will solicit open feedback from a wide range of individuals and groups about their experiences with talk pages or alternative tools. Questions will include:
ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาอาจมีผู้ร่วมสนับสนุนบางรายถูกทอดทิ้งจากการร้องขอความช่วยเหลือจากการถูกกระทำ หรือละเมิดต่อสิทธิอันชอบธรรมตามที่ได้รับจากวิกิในการร่วมสนับสนุนเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเสรี โดยยึดหลักการตามนโยบายที่ชุมชนสากลได้วางไว้และเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติต่อผู้ร่วมสนับสนุนด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยทุกคนมีอิสระในการคิดค้นและสร้างเทคนิคทียืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่กังวลถึงการสร้างความเสียหายต่อวิกิเนื่องจากการกล้าที่จะทำในสิ่งใหม่เพื่อเป็นการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักนโยบายที่มีแนะแนวทางการใช้งานและดำเนินการ แต่ทว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใช้จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ทุกเรื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้หรือบรรณาธิการที่มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตนถนัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์นโยบายของวิกิ ควรให้คำแนะนำผู้ใช้รายใหม่ ด้วยความเต็มใจและจริงใจ  เฉกเช่นในวันที่ท่านเริ่มเรียนรู้ในวันแรกในการมีส่วนร่วม ย่อมหวังว่าจะมีผู้ที่ให้คำแนะนำที่ถูกต้องการการที่ท่านกล้าที่จะแก้ไขในส่วนนั้น ๆ จากข้อมูลประกอบอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ แต่อาจผิดพลาดจากความสามารถทางเทคนิคในการพัฒนาส่วนดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น อันเป็นเหตุให้เกิดการระงับการแก้ไขหรือระงับสิทธิในบางส่วนลงได้ ทางวิกิเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้ใช้และบรรณาธิการทุกรายที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งข้อมูลที่สื่อสารมายังวิกิ เพื่อความช่วยเหลือที่ยังรอรับการแก้ไขในแนวทางตามนโยบายที่ยอมรับในชุมชนสากลอย่างกว้างขวาง
 
*When you want to discuss a topic with your community, [[Talk pages consultation 2019/Tools in use|what tools work for you]], and what problems block you?
การสื่อสารเป็นหัวใจหลักในการให้ความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือกันและกันภายในชุมชนท้องถิ่น และสนับสนุนชุมชนสากล ตามลำดับ ทั้งนี้เราต้องการได้ยินความคิดเห็นจากทุกคนในการสร้างเครื่องมือสำหรับการสื่อสารพูดคุยที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ในการแสดงความคิดเห็นนี้ เราต้องการได้ยินเรื่องราวที่เกิดกับท่านที่ได้ประสบปัญหาจากการสื่อสารในหน้าพุดคุยไม่ว่าจะเป็นปัยหาทางเทคนิค หรือปัญหาที่ทำให้การมีส่วนร่วมพัฒนาวิกิ ถูกขัดขวางมิให้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่น ๆ ในชุมชนได้ โดยเราอยากทราบว่าท่านคิดอย่างไรต่อการสื่อสารถึงกันของวิกิ โดยมีคำถามจากส่วนให้คำปรึกษาหารือเพื่อให้ท่านได้โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น มีดังหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้
*What about talk pages works for newcomers, and what blocks them?
* 1. เมื่อคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เครื่องมือใดที่ใช้ได้ผลสำหรับคุณและปัญหาใดที่ขวางกั้นคุณ ในการที่คุณสามารถสื่อสารสิ่งนั้นกับชุมชนของคุณ
*What do others struggle with in your community about talk pages?
* 2. สิ่งที่เกี่ยวกับหน้าพูดคุยทำงานได้สำหรับผู้มาใหม่และสิ่งที่บล็อกพวกเขา
*What do you wish you could do, but can't due to the technical limitations?
* 3. คนอื่น ๆ ทำอะไรเกี่ยวกับหน้าพูดคุยในชุมชนของคุณ
*What are the important aspects of a "wiki discussion"?
* 4. คุณต้องการทำอะไรในหน้าพูดคุย แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากข้อจำกัด ทางเทคนิค
* 5. อะไรคือแง่มุมที่สำคัญของ "การสนทนา wiki"
 
ทั้งนี้นี่ไม่ใช่การลงคะแนนหรือการอภิปรายเพื่อการตัดสินใจดำเนินการ: เราเพียงแค่รวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้สำหรับผู้ใช้ทุกราย..
 
โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่ต้องเผชิญผ่านประสบการณ์การใช้งานหน้าพูดคุยของท่าน โดยเพิ่มเติมข้อเสนอแนะโดยแก้ไขในส่วนของคำถามในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้
== เมื่อคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เครื่องมือใดที่ใช้ได้ผลสำหรับคุณและปัญหาใดที่ขวางกั้นคุณ ในการที่คุณสามารถสื่อสารสิ่งนั้นกับชุมชนของคุณ ==
โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะใต้ข้อความนี้
* ความเห็นที่ 1
 
== สิ่งที่เกี่ยวกับหน้าพูดคุยทำงานได้สำหรับผู้มาใหม่และสิ่งที่บล็อกพวกเขา ==
โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะใต้ข้อความนี้
* ความเห็นที่ 1
 
== คนอื่น ๆ ทำอะไรเกี่ยวกับหน้าพูดคุยในชุมชนของคุณ ==
โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะใต้ข้อความนี้
* ความเห็นที่ 1
 
== คุณต้องการทำอะไรในหน้าพูดคุย แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากข้อจำกัด ทางเทคนิค ==
โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะใต้ข้อความนี้
* ความเห็นที่ 1
 
== อะไรคือแง่มุมที่สำคัญของ "การสนทนา wiki" ==
โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะใต้ข้อความนี้
* ความเห็นที่ 1
 
 
วิกิพีเดียขอขอบคุณในการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนเรื่อยมาของท่าน
 
หากท่านต้องการเสนอแนะเป็นการส่วนตัวแบบปิดถึงกลุ่ม โปรดเข้าร่วมกลุ่มทางสังคมออนไลน์ ชื่อกลุ่ม การปรึกษาหารือวิกิพีเดียรุ่นภาษาไทย ดังลิงค์แนบ https://web.facebook.com/groups/849502065397068/