ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"

→‎เกียรติยศและความภาคภูมิใจ: ลบ เนื่องจากตามระเบียบโครงการวิกิสถานศึกษา ไม่อนุญาตให้มีการแสดงเกียรติประวัติรายบุคคล
ป้ายระบุ: ลบป้ายขาดความสำคัญ
(→‎เกียรติยศและความภาคภูมิใจ: ลบ เนื่องจากตามระเบียบโครงการวิกิสถานศึกษา ไม่อนุญาตให้มีการแสดงเกียรติประวัติรายบุคคล)
=== เกียรติยศ รางวัลของนักเรียน ===
นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้แก่
* [[พ.ศ. 2555]] นางสาวสุพิชชา ปันทะรส ได้คะแนนวิชา GAT 300 คะแนน เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
* [[พ.ศ. 2556]] ได้รับรางวัล the International Sustainable World เหรียญทองแดง ในหัวข้อ The Magic of Leonardite: the Absorbent Agent to Clean Wastewater เป็นตัวแทนโครงงานประเทศไทยเข้าแข่งระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
** ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
** ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
* [[พ.ศ. 2557]] ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
** นายวันชัย บุญทา ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
* [[พ.ศ. 2558]] ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
**1.โครงงานการดูดซับตะกั่วในน้ำโดยใช้เปลือกแก้วมังกร (Adsorption of Lead from Water Using Dragon Fruit Peel) ในสาขา เคมี
**2.โครงงานคลื่นเสียงกับการเจริญเติบโตของต้นเมล็ดทานตะวัน (Sound waves with the growth of sunflower seeds) ในสาขา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
**3.โครงงานการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างดินเบา บิสกิต ปูนซีเมนต์และทรายในการผลิตอิฐซิเมนต์ (The Study of the Proper Proportion of Light Soil, Biscuit, Cement, and Sand in Cement Brick Production) ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์
* [[พ.ศ. 2558]]
** นางสาวลาภิณ ด่านสว่าง ได้คะแนนวิชา GAT 297.5 คะแนน เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ในการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
** นายปิยะบุตร อินบุญส่ง ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
*[[พ.ศ. 2559]] นางสาวนภสิริ พุทธันบุตร นายธนวิชญ์ กิตินา นายสืบสกุล วัฒนานิกร นายพชร จุลเจนวิทย์ และนายธรณัส ทิพยดาราพาณิชย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตรในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 ในการพัฒนาทักษะการทำโครงการฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ
** นายกันตพิชญ์ มีธรรม นักเรียนชั้น ม.4/8 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
** นายวงศกร ช้างเนียม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2016 โครงงานนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนโลหะหนักตะกั่ว และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน Intel International Science and Engineering Fair 2016 Preliminary Program ณ เมือง Phoenix มลรัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา
** เด็กชายกษิดินทร์ พัชระภัทร์ นักเรียนชั้น ม.3/3 ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
** นายกิตติธัช เจียระไนรุ่งโรจน์ และนายชนินทร์ ตินศรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
** นางสาวนภสิริ พุทธันบุตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง และทำคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของศูนย์ภาคเหนือ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
*[[พ.ศ. 2560]]
** นางสาวนภสิริ พุทธันบุตร นายธรณัส ทิพยดาราพาณิชย์ นายญาณวิชญ์ พุกศิริกุล และนางสาวรสา อมรพิชญ์ นักเรียนชั้น ม.6/8 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) และ นักเรียนชั้น ม.6/9 (ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์) ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
** นางสาวนุชวรา มูลแก้ว นางสาวจิตรานุช ไชยราช โดยมีครูรัชนก สุวรรณจักร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของประเทศ ในหัวข้อโครงงาน "การย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็ง ชนิด  Zophobas morio" สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017) และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
== ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ==
858

การแก้ไข