ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทำเนียบท่าช้าง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วังถนนพระอาทิตย์''' ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่เดิมเป็นบ้านของ[[เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรีย)]] ผู้เป็นต้นสกุลคชเสนี เชื้อสาย[[มอญ]] และเป็นปู่ของ[[เจ้าจอมมารดากลิ่น คชเสนี|เจ้าจอมมารดากลิ่น]]ใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ที่ดินผืนนี้ ได้เป็น[[มรดก]]ตกทอดมาถึง [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์]] (พระองค์เค้าพระองค์เจ้ากฤดาภินิหาร) ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตำหนัก 2 ชั้น เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทิธิ์และเจ้าจอมมารดา ต่อมาเรียกอาคารหลักนี้ว่า ตำหนักเดิม
 
ในปี [[พ.ศ. 2460]] [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตำหนักใหม่ พระราชทานแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ในโอกาศโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ เป็นอาคารทรง[[ยุโรป]]ก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น เรียกว่า [[วังมะลิวัลย์]] จากนั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ทรงย้ายไปประทับอยู่ ณ วังมะลิวัลย์จนสิ้นพระชนม์ในปี [[พ.ศ. 2468]] ส่วนตำหนักเดิมนั้น สันนิษฐานว่าเป็นที่พำนักของเจ้าจอมมารดากลิ่น ต่อมาจนท่านถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2468 ก่อนหน้าพระโอรสเล็กน้อย
 
หลังจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์สิ้นพระชนม์ พระโอรสองค์ใหญ่ซึ่งทรงเป็นผู้จัดการมรดก ได้ทูลเกล้าฯ ถวายขายตำหนักและที่ดินแก่พระคลังข้างที่ใน [[พ.ศ. 2468]] ทรัพย์สินดังกล่าว จึงได้อยู่ในความดูแลของพระคลังข้างที่หรือ [[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]] ในปัจจุบัน
 
[[หมวดหมู่:วัง|ถนนพระอาทิตย์]]
[[หมวดหมู่:เขตพระนคร]]
{{โครงสถานที่}}