ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิในความเป็นส่วนตัว"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
หรือความเป็นอยู่[http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp ส่วนตัว]
ในเรื่องดังกล่าวน่าจะจัดอยู่ในเรื่องของความเป็นอยู่ส่วนตัวซึ่งหมายความว่า สถานะที่บุคคลจะรอดพ้นจากการสังเกต การรู้เห็น การสืบความลับ การรบกวนต่างๆ และความมี[http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp สันโดษ]
ไม่ติดต่อสัมพันธ์กับสังคม โดยทั้งนี้ ขอบเขตที่บุคคลควรได้รับการคุ้มครองและการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลก็คือการดำรงชีวิตอย่างเป็นขนอิสระ มีการพัฒนาบุคลิกลักษณะตามที่ต้องการ
สิทธิที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตตามวิถีทางที่อาจเป็นไปได้และเป็นความพอใจตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น<ref>สิทธิในความเป็นส่วนตัว>[http://www.pub-law.net/publaw/view.asp?PublawIDs=609]</ref>
: ซึ่งสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคล นี้เป็น สิทธิขันพื้นฐาน มีบัญญัติไว้ใน[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550|รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25]]60 มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
ผู้ใช้นิรนาม