ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 36"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
# นาวาอากาศโท [[ทินกร พันธุ์กระวี]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# นาย[[ดาบชัย อัคราช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[อนันต์ ฉายแสงภักดิ์ประไพ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# เรืออากาศตรี [[บุญยง วัฒนพงศ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# นาย[[อนันต์ ภักดิ์ประไพฉายแสง]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พันตำรวจโท [[บุญเลิศ เลิศปรีชา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พันเอก [[ประกอบ ประยูรโภคราช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
54,124

การแก้ไข