ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

# '''การรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน''' วิกิพีเดียไม่ควรนำเสนอรายงานข่าวสารที่ได้มาใหม่เป็นแห่งแรก เพราะวิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ถ้าต้องการรายงานข่าวสารคุณสามารถเขียนได้ที่ [http://www.wikinews.org วิกิข่าว] ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (วิกิข่าวภาษาไทยปิดตัวลงโดยไม่มีกำหนดตั้งแต่ เม.ย. พ.ศ. 2554 ท่านอาจเขียนข่าวในวิกิข่าวภาษาอื่นได้) อย่างไรก็ตามวิกิพีเดียสามารถมีบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านั้นในลักษณะข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ และอ้างถึงแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้
 
=== {{anchor|โฆษณา}}วิกิพีเดียไม่ใช่พื้นที่โฆษณาหรือแท่นปราศรัย ===
{{เว็บย่อ|[[WP:ADVERT]]}}
วิกิพีเดียไม่ใช่แท่นปราศรัย เวทีโต้วาที หรือเครื่องมือสำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื้อหาบทความในวิกิพีเดียจะต้องไม่มีสิ่งต่อไปนี้:
# '''การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการสรรหาบุคลากร''' ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม เพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุน แก้ต่าง ชักจูง พยายามเปลี่ยนความคิด ชวนเชื่อ โน้มน้าว แนวความคิดใดแนวความคิดหนึ่งทางธุรกิจ การเมือง ลัทธิหรือศาสนา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื้อหาประเภทนี้จะสามารถมีได้ก็ต่อเมื่อเป็นสาระสำคัญของบทความ และตั้งใจที่จะนำเสนอใน[[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มุมมองที่เป็นกลาง]] คุณสามารถสร้าง[[บล็อก]]บนเว็บไซต์อื่นเพื่อแสดงมุมมองของคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ใช่ในวิกิพีเดีย