ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทรายทองวัฒนา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอไทรงาม]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอบึงสามัคคี]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับกิ่งอำเภอบึงสามัคคีและ[[อำเภอคลองขลุง]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับอำเภอคลองขลุง