ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนัตตา"

ย้อนการแก้ไขของ Nuseebot (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์
(ลบวิสังขาร เพราะเป็นอัตตา ไม่ใช่อนัตตา สังขารเป็นอนัตตา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขของ Nuseebot (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
{{พุทธศาสนา}}
'''อนัตตา''' ({{lang-pi|''อนตฺตา''}}) หรือ '''อนาตมัน''' ({{lang-sa|अनात्मन्}} ''อนาตฺมนฺ'') แปลว่า ''ไม่มี[[อัตตา]]'' ''ไม่มี[[ตัวตน]]'' ''ไม่ใช่อัตตา (หรือ[[อาตมัน]])'' ''ไม่ใช่ตัวตน'' หรือ สภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้ อันเป็นสามัญญลักษณะของ[[สังขาร]]และ[[นิพพาน|วิสังขาร]]
 
== เหตุที่ได้ชื่อว่า "อนัตตา" ==
# ในทิฏฐิวิสุทธินิทเทส คัมภีร์[[วิสุทธิมรรค]] ก็กล่าวปฏิเสธิอัตตาให้ไม่มีอยู่ในที่ใดๆโดยประการทั้งปวง.
 
ฉะนั้น พึงทราบว่า สามารถแปลได้ทั้งคำว่า '''อนัตตตา''' แปลว่า ''ไม่มีอัตตา'' , ''ไม่มีตัวตน'' , ''มิใช่[[อัตตา]]'', และ ''มิใช่[[ตัวตน]]'' ,ไม่ใช่เราดังอธิบายมานี้.
 
คำแปลเหล่านี้ใช้ได้ในกรณีที่ยกหัวข้อธรรมต่างกันไป เช่นว่า
 
ธาตุ๔ ใช้ว่า "มนุษย์เราประกอบด้วยธาตุ๔ เป็นแต่ น้ำ ดิน ไฟ ลม ไม่มีสภาพแห่งตัวตน"
 
ขันธ์๕ ใช้ว่า "มนุษย์เรา มีสังขารเจือด้วยอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ มีความเสื่อมเป็นธรรมดา เราไม่สามารถที่จะบังคับความเสื่อมได้ เพราะเราไม่มีสิทธิ์บังคับได้ จึงกล่าวว่า ไม่ใช่ของเรา "
 
<nowiki>''ด้วยคำแปลนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดพระนิพพานที่แตกต่างกัน แต่ล้วนมีใจความเดียวกัน เช่น ๏แนวคิดของพระนิพพานที่บริสุทธิ์จากสังขารที่เจืออกุศลแล้วพ้นไปจากขันธ์๕ คือเป็นธรรมขันธ์ในอายตนะนิพพานมีตัวตนจริง มีสุขอยู่เป็นนิจด้วยสังขารที่เป็นกุศลแต่ฝ่ายเดียว''</nowiki>
 
<nowiki>''๏แนวคิดของพระนิพพานที่มีความว่างไม่ได้มีสิ่งใดเป็นตัวตนได้เมื่อแยก ธาตุ๔แล้วคงเป็นเพียง น้ำดินไฟลม เมื่อเห็นจริงดังนี้แล้วจิตจะเข้าสู่ความว่าง (ความว่าง ในความเห็นของผู้มีจักษุ ญานทัศนะอภิญญา กล่าวว่า ความว่าง ยังมีธาตุธรรมน้ำดินไฟลมที่ละเอียดบริสุทธิ์กว่าในโลก ควรถือเอาเป็นที่พึงที่อาศัยได้)''</nowiki>
 
<nowiki>''๏แนวคิดของพระนิพพานที่เป็นผลของจิตที่เกิดจากกุศลเหตุ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เป็นสภาพจิตที่มีสุขอยู่เป็นนิจ''</nowiki>
 
<big>การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอนัตตานั่นมีอยู่</big>
 
== อ้างอิง ==