ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม"

ลบเนื้อหาที่ไม่ควรมีดูที่วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา
(ลบเนื้อหาที่ไม่ควรมีดูที่วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา)
| format4 = [[Ogg]]
}}
 
==วิสัยทัศน์โรงเรียน==
{{คำพูด| [[โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม]] มุ่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
สืบสานความเป็นไทย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน สนใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง}}
 
==พันธกิจโรงเรียน==
*ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ทันสมัย
*สนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวิจัยในชั้นเรียน
*ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของผู้เรียน
*ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ และทักษะอาชีพกับผู้เรียน
*ส่งเสริมการใช้ภาษาของผู้เรียนในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
*ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และจิตที่สมบูรณ์
*พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
*จัดระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ
*ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการจัดกาารที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
*ส่งเสริมและพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน
 
==ข้อมูลทั่วไป==
*ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้าน[[วิทยาศาสตร์]]และ[[คณิตศาสตร์]] (Excellent Class:EC)
*ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้าน[[คอมพิวเตอร์]] (Computer Program:CP)
 
===จำนวนครู,บุคลากร และนักเรียน===
'''ครู''' (143 คน)
*ครูชาย = 54
*ครูหญิง = 89
'''นักเรียน (ม.1-6) ''' (3,267)
*นักเรียนชาย = 1,237
*นักเรียนหญิง = 2,030
<br>**ข้อมูลจากปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556** </br>
 
<center>
| valign = "top" |รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายบริการ)
|-
|}
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
*ดร. ประจักษ์ เทพศิลา อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
[ http://web2012.mpk.ac.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5]
 
 
{{เรียงลำดับ|มืองพล}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น]]
[[หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514]]|}