ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

 
== ชีวิตในมหาวิทยาลัย ==
การเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนั้นจะใช้เวลาในการเรียนต่างกันตามแต่ละหลักสูตรในแต่ละคณะ โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาในการเรียน 4 ปี แต่สำหรับคณะครุศาสตร์ จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี นอกจากนี้ก็ และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ยังมีกิจกรรมต่างๆแบ่งพื้นที่ออกเป็น ให้2 ส่วน ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมเพื่อที่ขมหาวิทยาลัยฯ จะได้พบปะและทำความรู้จักต้องใช้ชีวิตที่แตกต่างกันในระดับคณะและทั้งมหาวิทยาลัยด้วยมาก ซึ่งมีการจัดหมุนเวียนเพราะแต่ละพื้นที่สัคมโดยรอบต่ากันตลอดทั้งปีสิ้นเชิง
* '''พื้นที่เก่าในเมือง'''
นักศึกษาที่ทำการเรียนและใช้ชีวิตในพื้นที่เก่าในเมือง จะใช้ชีวิตแบบสังคมเมือง เพราะพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในกลางเมืองอุดรธานี
 
พื้นที่ใหม่สามพร้าว
 
นักศึกษาที่ทำการเรียนและใช้ชีวิตในพื้นที่ใหม่สามพร้าว จะเป็นนักศึกษาที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสังคมชนบท เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ก่อสร้างใหม่ ในพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ ร่วมทั้งได้รับความร่มเย็นของพืชพรรณน่าชนิด บรรยายกาศชวนให้สดชื่นแจ่มใสดี นอกจากนั้นพื้นที่นี้ยังเป็นที่พื้นที่ขนาดใหญ่และยังเป็นพื้นที่ที่ได้บรรยายกาศของชีวิตเด็กมหาวิทยาลัยฯ โดยแท้
 
=== กิจกรรมและประเพณีของมหาวิทยาลัย ===
มหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมเพื่อที่จะได้พบปะและทำความรู้จักกันในระดับคณะและทั้งระดับมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งมีการจัดหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี
* '''ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่'''
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นประจำทุกปีในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษาซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม โดยมีท่านอธิการบดี จะมากล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษด้วย โดยจะมีนักศึกษาใหม่เข้าปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย และชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษา ตลอดจนข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
1,663

การแก้ไข