ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหภาพโซเวียต"

 
=== ดนตรี และ นาฎศิลป์ ===
จูเบ้ เป็นเพลงพื้นเมืองของชาวโซเวียตชนิดหนึ่งที่นิยมขับร้องเมื่อชนะสงครามและจะร้องเป็นจังหวะอุวุววยววยฟวย อนยะทนทุทวย อุวิมุบิม โอซาสสสสสส{{โครง-ส่วน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สื่อสารมวลชน ===
ผู้ใช้นิรนาม