ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน
*หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
*หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
*หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
*หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
*หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
*หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
*หลักสูตรบริหารธุรกิจการจัดการบัณฑิต (บธกจ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
*หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
*หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
*หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
 
====คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี====
*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
*หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาฟิสิกส์
*หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
*หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
*หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รศ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์
*หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ศศรป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
*หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน
*[http://dusithost.dusit.ac.th/~info-science/ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์]
ผู้ใช้นิรนาม