ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# พลตรี[[เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# พระเจ้าวรวงศ์เธอ [[พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล ([[ประยูร ศาสตระรุจิ]]) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# พลเรือโท [[หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# จอมพลอากาศ [[ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# พลตรี [[บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# จอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลเอก [[มังกร พรหมโยธี]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[วรการบัญชา]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เศรษฐการ
# พระบริรักษ์เวชชการ ([[ไล่ฮวด ติตติรานนท์]]) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[สุกิจ นิมมานเหมินท์]] เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# พลอากาศตรี [[มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์]] เป็น รัฐมนตรีประจำช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
# จอมพล [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลตรี [[ประยูร ภมรมนตรี]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# นาย[[เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# พันตำรวจเอก [[ละม้าย อุทยานานนท์]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ ([[เอื้อน กุลไกรเวส]]) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พันเอก [[ประมาณ อดิเรกสาร]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พลโท [[หลวงสวัสดิ์สรยุทธ]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ ([[สุดใจ เชิดวุฒิ]]) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# พันเอก [[ศิริ สิริโยธิน]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เศรษฐการ
# นาย[[เลื่อน พงษ์โสภณ]] เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
** พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
* วันที่ ? พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 <ref>ข้อมูลอ้างอิงทุกแห่งระบุว่า นายพลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ วันที่ 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 ซึ่งเป็นไปไม่ได้</ref>
** พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
* วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
** พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แทนพระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
* วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 มีการปรับปรุงรัฐมนตรีใหม่บางท่าน คือ
** พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็น รัฐมนตรีประจำช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
** พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
** พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
** จอมพล ผิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
** พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
** พลจัตวา ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เศรษฐการ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
** พลจัตวา ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอีกตำแหน่งหนึ่ง
* วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2496
** พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
* วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2497
** จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
** พลจัตวา ศิริ สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
** พันเอก นายวรการบัญชา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เศรษฐการ และแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรี
** จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เศรษฐการ อีกตำแหน่งหนึ่ง
* วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
** พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อีกตำแหน่งหนึ่ง
** พลโท ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
* วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
** จอมพล ผิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่งหนึ่ง
** จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เศรษฐการ
** พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เศรษฐการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เศรษฐการ
** พันตรี รักษ์ ปันยารชุน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
* วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2497
** นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
* วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2497
** พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เศรษฐการ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
** พลเอก เดช เดชประดิยุทธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
* วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2497 ได้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
** จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
** พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
** จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อีกตำแหน่งหนึ่ง
** พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมงวัฒนธรรม
** จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
** พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
** พลโท ไสว ไสวแสนยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
** พลโท ถนอม กิตติขจร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง คือ
** จอมพล ผิน ชุณหะวัณ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
** พลเอก เดช เดชประดิยุทธ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
** พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
** พลโท ประยูร ภมรมนตรี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
160,400

การแก้ไข