ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูนศุข พนมยงค์"

น่าจะใช้ว่า นางอัมพา เป็นยาย ของ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ มากกว่าคำว่า "มีศักดิ์เป็นยาย"
(น่าจะใช้ว่า นางอัมพา เป็นยาย ของ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ มากกว่าคำว่า "มีศักดิ์เป็นยาย")
* นางศรีราชบุรุษ (สารี ปุณศรี) สมรสกับ หลวงศรีราชบุรุษ (แปลง ปุณศรี)
* ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ สมรสกับ [[ปรีดี พนมยงค์|ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ของประเทศไทย
* นางอัมพา สุวรรณศร (มีศักดิ์เป็นยายของ ผศ.ดร.[[พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ]] ภริยานาย[[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย) สมรสกับ ศาสตราจารย์ประมูล สุวรรณศร
* นางเพียงแข สุนทร-วิจารณ์ สมรสกับ ศาสตราจารย์เย็น สุนทร-วิจารณ์
* นางสาวนวลจันทร์ ณ ป้อมเพชร์
21

การแก้ไข