ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวัติศาสตร์เภสัชกรรม"

{{Commonscat|History of pharmacie}}
({{Commonscat|History of pharmacie}})
* ทวีศักดิ์ เผือกสม, "รัฐเวชกรรม (Medicalized State) : จากโรงพยาบาลสู่โครงการสาธารณสุขมูลฐาน", ''รัฐศาสตร์สาร'' ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2546), หน้า 204-245.
* สุกิจ ด่านยุทธศิลป์, "การสาธารณสุขแบบสมัยใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2543-2468) " (ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534).
 
{{Commonscat|History of pharmacie}}
 
== อ้างอิง ==
25

การแก้ไข