ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธัมมปทัฏฐกถา"

หน้าใหม่: ธัมมปทัฏฐกถา หรือ ธมฺมปทฏกถา เป็นอรรถกถาของธรรมบท หรือประ...
 
บรรทัด 28:
*พระไตรปิฎกมหามกุฏราชวิทยาลัย. ธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถาขุททกนิกาย. พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 1
*กองตำรา มหากุฏราชวิทยาลัย. (2481). พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 8. พระนคร. มหากุฏราชวิทยาลัย.
 
[[หมวดหมู่:วรรณกรรม]]